WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO – obywatelskie inicjatywy pokoleniowe

Stowarzyszenie „Najbliżej nas” z Czernicy przy współpracy z Międzyregionalnym Syndykatem Dziennikarzy Polskich zaprasza wydawnictwa i redakcje do udziału w projekcie WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO.

Projekt dotyczy edukacji społeczeństwa obywatelskiego poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w formie cyklu artykułów prasowych opisujących dobre praktyki z zakresu działania na rzecz aktywizacji seniorów i działań związanych z solidarnością międzypokoleniową
w sposób innowacyjny, przy profesjonalnej realizacji zawodowych dziennikarzy z czynnym udziałem członków Stowarzyszenia Najbliżej Nas – seniorów z Klubu Seniora Złota Jesień i młodych do lat 18-tu – ich wnuków, dzieci sąsiadów.

Jego głównym celem jest podniesienie świadomości wspólnot na poziomie lokalnym na temat aktywizacji seniorów i solidarności pokoleniowej w realizacji zadań publicznych przyczyniających się do integracji społecznej i rozwoju społeczno-gospodarczego regionu poprzez publikacje artykułów prasowych w prasie lokalnej, konferencję informacyjną dla dziennikarzy, w której będą uczestniczyć członkowie Klubu Seniora Złota Jesień wraz z młodymi do 18 roku życia, przeprowadzenie konkursu na najlepszego dziennikarza Rzecznika aktywności seniorów i solidarności pokoleniowej oraz najbardziej aktywnych organizacji i instytucji oraz osób działających na rzecz aktywizacji seniorów i solidarności pokoleniowej w gminach oraz powiatach województwa dolnośląskiego.

W bezpośredniej realizacji projektu będzie brała udział grupa członków Stowarzyszenia Najbliżej Nas – Klub Seniora Złota Jesień w Czernicy wspomagana czynnie przez dzieci i młodzież do lat 18-tu (wnuki, dzieci sąsiadów). Z jednej strony na wspólnych spotkaniach z dziennikarzami będą ustalać tematy artykułów, wskazywać istotne obszary mogące mieć wpływ na wzmocnienie podmiotowości społecznej seniorów w środowiskach lokalnych przy ocenie ich ważności z punktu widzenia uczestników projektu do lat 18-tu.

Z drugiej strony poprzez wspólną realizację projektu obejmującego działania informacyjno-promocyjne działalności seniorów w całym rejonie dolnośląskim, zarówno seniorzy jak i dzieci i młodzież do lat 18-tu będą nabywać doświadczenia i uczyć się od dziennikarzy sztuki pisania i wydawania – przekazywania ważnych tematów szerszym rzeszom odbiorców. Grupa czynnych beneficjentów (starych i młodych) przygotuje przedstawienie teatralne na Galę zamykającą i opisze te zdarzenia przy pomocy zaprzyjaźnionych dziennikarzy gazet dolnośląskich w wydawnictwach regionalnych i na stronie www. Pokaże to różne formy i możliwości współpracy osób starych i młodego pokolenia oraz sposoby na integrację międzypokoleniową.

Gmina Czernica pomimo, że znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dużej aglomeracji Wrocławia jest typowym przedstawicielem społeczności lokalnej. Mieszka tu wiele osób starszych, którzy chcą włączać się w życie społeczno-gospodarcze regionu, służyć swoim doświadczeniem i wolnym czasem. Na terenie gminy nie ma instytucji kulturalnych, oprócz typowych dla rejonów wiejskich bibliotek. Jedyną formą rozrywki są niezbyt często odbywające się imprezy sportowe, które nie wyczerpują zainteresowań młodych, ambitnych osób. Młodzi chcieliby działać, rozwijać się. Jednak nie mają takich możliwości ze względu na bariery ekonomiczne, brak wzorców, zorganizowanych miejsc integracji. Realizacja przez seniorów i młodych z tego terenu tak ważnego projektu oddziałującego na cały Dolny Śląsk w partnerstwie z przedstawicielami gazet będzie miała pozytywny oddźwięk zarówno w samej gminie Czernica jak i pozostałych na terenie Dolnego Śląska.

Szczegółowe zadania projektu

Wzrost wykorzystania potencjału seniorów i młodych w zakresie integracji i aktywizacji społecznej oraz zabezpieczenia społecznego na terenie gmin wiejskich i miejskich województwa dolnośląskiego poprzez:

  • Podniesienie wiedzy o działaniach seniorów i pozytywnego wpływu międzypokoleniowego poprzez wydanie artykułów tematycznych.
  • Współpracę dziennikarzy z seniorami powyżej 50 roku i młodymi poniżej 18 roku życia.
  • Utworzenie lokalnej strony informacyjnej prowadzonej przez starszych przy wsparciu młodych
  • Przeprowadzenie Gali, na której zostanie rozstrzygnięty konkurs na najlepszą organizację, instytucję i osobę realizującą działania na rzecz seniorów i solidarności pokoleniowej
  • Wyprodukowanie filmu, prezentującego dobre praktyki w obszarze aktywności seniorów i solidarności międzypokoleniowej.


Miejsce realizacji projektu

– Gminy i powiaty województwa dolnośląskiego.
– Działania Klubu Seniora Złota Jesień, świetlica wiejska w Czernicy i inne dolnośląskie Kluby Seniora

Kontakt:

Mariola Kluczyńska – prezes Stowarzyszenia Najbliżej Nas tel. 609-998-545, mail: mariola.kluczynska@vp.pl

Tadeusz Warczak – redaktor naczelny projektu – odpowiedzialny za opracowanie artykułów i ich publikacje tel. 502-50-80-19,mail: twarczak@estry.eu

Krystyna Kosarzycka – koordynator projektu tel. 608-696-626, mail: krystyna.kosarzycka@gmail.com