ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO NAGRÓD IM. BOLESŁAW PRUSA – EDYCJA 2021

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać: kolegia redakcyjne prasy, radia, telewizji, prasowych portali internetowych, agencji prasowych i klubów twórczych stowarzyszeń dziennikarskich , Prezydium ZG SDRP, zarządy oddziałów SDRP, inne organizacje i stowarzyszenia dziennikarskie oraz dziennikarze indywidualnie.

Kapituła Nagrody im. Bolesława Prusa nominuje po czterech kandydatów w każdej kategorii. Następnie w głosowaniu tajnym dokonuje wyboru laureatów. 

Kapitule, edycji 2021, przewodniczy prof. dr hab. Janusz Adamowski.

Zgłoszenia kandydatów, tylko w formie elktroniczmej, pod adresem : zg.sdrp@poczta.internetdsl.pl, powinny zawierać podstawowe dane wraz z numerem telefonu kontaktowego, wskazanie redakcji, dokładny opis dziennikarskich dokonań, ewentualnie wybrane publikacje. W przypadku młodych dziennikarzy wymagana dokładna data urodzenia

Termin ogłoszenia wyników i wręczenia statuetek podany zostanie w odrębnym komunikacie.

Regulamin nagrody im. Bolesława Prusa do wglądu na stronie internetowej ZG SDRP. 

http://dziennikarzerp.org.pl