STATUT
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział I – Przepisy ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zawodową i twórczą dziennikarzy.

§ 2

Stowarzyszenie jest organizacją samodzielną i samorządną. Działa w ramach porządku prawnego określonego przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, prawo prasowe i prawo autorskie oraz prawach pokrewnych, prawo o stowarzyszeniach oraz ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie ma osobowość prawną, realizuje zadania w sferze pożytku publicznego. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Stowarzyszenie jest kontynuatorem tradycji postępowych organizacji dziennikarskich.

§ 3

 1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Siedzibą władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Stowarzyszenie może tworzyć jednostki organizacyjne: Oddziały, kluby i zespoły. Oddziały terenowe, na mocy Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, mogą występować o uzyskanie osobowości prawnej.

Rozdział II – Cele i środki działania

§ 5

Celami Stowarzyszenia są w szczególności:

 1. Wspieranie i rozwijanie twórczości dziennikarskiej, ochrona prawna działalności twórczej dziennikarzy, w tym zbiorowe zarządzanie ich prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, jak również działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej, dbałość o godność i etykę dziennikarzy, o rzetelne i wszechstronne informowanie społeczeństwa za pośrednictwem środków komunikowania społecznego, wolna i niezależna działalność wydawnicza i promocyjna autorów i twórców,
 2. działania na rzecz poszanowania języka polskiego, oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego, nowych technologii, w szczególności odnoszące się do kształcenia na kierunkach związanych z kształceniem dziennikarzy,
 3. działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki (w tym sektorów kreatywnych sektorom wzornictwa, muzyki, gier wideo i nowych mediów) i poprawy dostępu do kultury i sztuki, rozwijania uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności lokalnych, kraju i po za granicami Polski, a w szczególności seniorów, młodzieży i grup wykluczonych społecznie,
 4. działania na rzecz otwartego i wolnego rynku pracy, w tym równego dostępu do wszystkich zawodów bez względu na płeć, rasę, wiek i wyznanie, w szczególności dbanie o rzetelność wykonywanego zawodu przez społeczność dziennikarską, wyznaczanie i nakreślanie ram etyki zawodowej,
 5. rozwój edukacji medialnej społeczeństwa, w tym upowszechnianie wiedzy na temat zasad funkcjonowania mediów, ich celów i roli w demokratycznym państwie i społeczeństwie obywatelskim oraz zagrożeń związanych z nieodpowiednim i nieodpowiedzialnym użytkowaniem mediów, w szczególności takich jak cyberprzestępczość, cyberprzemoc, stalking i trolling,
 6. działania na rzecz praw człowieka, w tym ochrona wolności słowa i pluralizmu mediów, na rzecz równego dostępu obywateli do edukacji, finansów, informacji, kultury i sztuki, sportu i turystyki,
 7. upowszechnianie i ochrona swobód obywatelskich oraz działania wspomagające rozwój demokracji i pluralizmu, kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich, w tym łatwego dostępu do informacji publicznej,
 8. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działania na rzecz mniejszości etnicznych i kulturowych, działania i pomoc humanitarna na rzecz imigrantów i uchodźców, przeciwdziałanie dyskryminacji osób ze względu na płeć, rasę, wyznanie i wiek,
 9. wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza mediów lokalnych oraz wspieranie rozwoju instytucji samorządu terytorialnego i zawodowego, w tym w szczególności samorządu dziennikarskiego,
 10. rozbudzanie i rozwijanie postaw prospołecznych, w tym upowszechnianie i ochronę swobód obywatelskich wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów oraz działania wspomagające rozwój w zakresie dziedzictwa kultury, edukacji ekologicznej, historii, informatyki, kultury fizycznej, nowych technologii, oświaty,
 11. działania mające na celu pomoc społeczną, działania na rzecz seniorów, w tym osób niepełnosprawnych i chorych, wspieranie działalności na rzecz zdrowia i opieki zdrowotnej, integracji społecznej, rozwoju i promocji dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego, przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym,
 12. wspieranie i rozwój działalności na rzecz kultury fizycznej, sportu, turystyki i ochrony zdrowia wszystkich obywateli, w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób starszych,
 13. działania mające na celu ochronę zdrowia i życia, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz promocję postaw prozdrowotnych i bezpieczeństwa publicznego oraz prywatnego, w tym działania promocyjne przeciw używaniu tytoniu, alkoholu i wszelkiego rodzaju środków mających wpływ na zachowania psychofizyczne ludzi i zwierząt,
 14. wspieranie i promocję rozwoju gospodarczego, w tym promocję innowacyjności, przedsiębiorczości, finansów i nowych technologii we wszystkich sektorach gospodarki,
 15. działania na rzecz Unii Europejskiej, w tym na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami, pomoc i działanie na rzecz imigrantów i uchodźców oraz integracji międzynarodowej,
 16. rozwój i promocję działalności organizacji pozarządowych, w tym wspomaganie rozwoju postaw wolontariackich, wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności społeczności młodzieżowych i senioralnych,
 17. działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego, transportu i infrastruktury, w tym promowanie i krzewienie idei dotyczących ochrony gatunków zagrożonych, równowagi ekologicznej, ochrony wód i zrównoważonego rozwoju oraz działań dotyczących inwestycji mających znaczący wpływ na środowisko i przemiany klimatyczne,
 18. działania na rzecz turystyki i promocji krajoznawstwa, w szczególności skierowane do dziennikarzy, osób starszych i młodzieży w celu podniesienia ich poziomu wiedzy na tematy związane z kulturą, tradycją, religią i obyczajami regionów, a także z nawiązywaniem nowych stosunków partnerskich i międzynarodowych oraz działań promocyjnych w Polsce i poza jej granicami.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje te cele w szczególności przez następujące działania:

 1. Monitorowanie i ocenianie działalności informacyjnej mediów oraz działań władz centralnych, samorządowych i innych instytucji publicznych, osób pełniących funkcje publiczne oraz samorządów i społeczności zawodowych, w tym w szczególności samorządu dziennikarskiego,
 2. realizację zadań zleconych z dziedziny wszystkich działów gospodarki, w tym w szczególności informacji i edukacji obywatelskiej przez organizowanie seminariów, warsztatów i szkoleń dla osób angażujących się w działalność edukacyjną, kulturalną, medialną, społeczną i wychowawczą,
 3. działalność mającą na celu inspirowanie i wspieranie działalności stowarzyszenia, władz publicznych, związków zawodowych i innych podmiotów prawa w zakresie ochrony zawodu dziennikarskiego, szkoleń zawodowych kształtowania i monitorowania warunków zatrudnienia oraz rozwijania twórczości dziennikarzy,
 4. powoływanie i działanie samorządów dziennikarskich, określających zasady etyki i uprawnienia zawodu dziennikarza, a także edukację i rozwój nowego pokolenia dziennikarzy,
 5. reprezentowanie zrzeszonych dziennikarzy wobec władz publicznych, pracodawców i wydawców we wszystkich ważnych dla dziennikarzy sprawach, udział w postępowaniach sądowych i administracyjnych w sprawach wynikających z celów statutowej działalności Stowarzyszenia, a w szczególności w sprawach z zakresu ochrony praw i wolności obywatelskich oraz naruszania bądź ograniczania prawa do informacji publicznej, a także udzielania wsparcia i pomocy prawnej dziennikarzom,
 6. prezentowanie stanowiska Stowarzyszenia w toku prac legislacyjnych nad aktami prawnymi dotyczącymi zawodu dziennikarskiego oraz zawodów pokrewnych, a także funkcjonowania rynku mediów, składanie w interesie społecznym oraz w interesie osób trzecich petycji, skarg i wniosków w sprawach objętych zakresem statutowej działalności Stowarzyszenia,
 7. organizowanie działalności pomocowej, charytatywnej i samopomocy koleżeńskiej,
 8. przynależność do międzynarodowych organizacji dziennikarzy oraz innych organizacji, a także inicjowanie i prowadzenie wymiany międzynarodowej,
 9. działalność wydawniczą, produkcję filmową, publicystyczną, promocyjną i tworzenie serwisów informacyjnych (w tym internetowych) mającą na celu upowszechnianie wiedzy na tematy mediów, dziedzictwa kulturowego, edukacji ekologicznej, historii, informatyki, kultury fizycznej, nowych technologii, oświaty, ochrony środowiska naturalnego, sztuki, zdrowia, a także przeciwdziałania patologiom społecznym (w tym alkoholizmowi, używaniu tytoniu i środków psychoaktywnych), sprzyjanie rozwojowi i kreowaniu postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych,
 10. promowanie świadomego uczestnictwa obywateli w wyborach i referendach powszechnych oraz zachęcanie do korzystania z czynnego prawa wyborczego,
 11. organizowanie wydarzeń i kampanii społecznych na ważne dla społeczeństwa tematy, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, ochrony zdrowia, ładu i bezpieczeństwa publicznego, prawa, edukacji dzieci i młodzieży, pomocy społecznej i działalności seniorów,
 12. organizowanie konferencji, odczytów, paneli dyskusyjnych, seminariów, sympozjów, szkoleń, warsztatów, jak również innych form działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzatorskiej oraz propagowanie i wymianę doświadczeń w zakresie objętym celami stowarzyszenia,
 13. skupianie wokół idei Stowarzyszenia osób zainteresowanych jego celami, w tym przedstawicieli środowisk medialnych i naukowych w kraju i za granicą,
 14. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno‐gospodarczego, obywatelskiego i rozwoju kapitału ludzkiego oraz wspieranie inicjatyw w najszerszym możliwym do zrealizowania zakresie, a także działania aktywizujące skierowane do środowiska młodzieży i seniorów, promowanie, upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach i działaniach związanych z aktywizacją ludności w Polsce i za granicą.

§ 7

Stowarzyszenie może wraz z innymi stowarzyszeniami lub innymi osobami prawnymi tworzyć związki stowarzyszeń, federacje, klastry lub izby zawodowe.

§ 8

W razie naruszenia uprawnień i interesów dziennikarzy oraz w celu realizacji postulatów zawartych w uchwałach organów statutowych Stowarzyszenia może podejmować działania określone przepisami prawa, w tym także akcje protestacyjne.

Rozdział III – Członkowie – ich prawa i obowiązki

§ 9

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
 2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być:
  1. Dziennikarze i medioznawcy, obywatele polscy i obywatele Unii Europejskiej i innych krajów mający prawo stałego pobytu w Polsce, których zasadniczym źródłem utrzymania jest wykonywanie od co najmniej dwóch lat pracy dziennikarskiej (lub badań medioznawczych) w prasie, radiu, telewizji oraz Internecie, a także dziennikarze emeryci i renciści,
  2. osoby legitymujące się działalnością dziennikarską, mimo że praca dziennikarska nie stanowi dla nich zasadniczego środka utrzymania,
  3. rzecznicy prasowi, którzy spełniali lub spełniają przynajmniej warunki zapisane w punkcie 1,
  4. specjaliści public relations i reklamy, którzy spełniali lub spełniają przynajmniej warunki zapisane w punkcie 1,
  5. inne osoby, za zgodą Zarządu Głównego.
 3. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia w szczególności mogą być:
  1. Osoby fizyczne deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia,
  2. osoba fizyczna staje się członkiem wspierającym po złożeniu pisemnej deklaracji i na podstawie decyzji Zarządu Oddziału,
  3. członkowie wspierający nie posiadają biernego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni,
  4. członek wspierający powinien wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkami honorowymi Stowarzyszenia, są członkowie, którzy w szczególny sposób przysłużyli się Stowarzyszeniu. Decyzję o nadaniu tytułu członka honorowego podejmuje Zarząd Oddziału za zgodą Zarządu Głównego, lub decyzję taka podejmuje Zarząd Główny.

§ 10

O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd Oddziału na wniosek zainteresowanego, poparty rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia. W razie decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

§ 11

 1. Zjazd Delegatów może, na wniosek Zarządu Głównego, nadać godność Honorowego Przewodniczącego długoletniemu Przewodniczącemu Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Główny, na wniosek Prezydium Zarządu Głównego, może nadać godność członka honorowego Stowarzyszenia za wybitne zasługi dla dziennikarstwa. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenie mają prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego,
 2. korzystania ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenie,
 3. posługiwania się legitymacją Stowarzyszenia lub legitymację międzynarodową,
 4. aktywnego udziału we wszystkich działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie.

§ 13

Obowiązkiem członków Stowarzyszenie jest:

 1. Postępowanie zgodnie ze Statutem, Dziennikarskim Kodeksem Obyczajowym, regulaminami i uchwałami Stowarzyszenia,
 2. branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
 3. regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 14

Członkostwo wygasa wskutek:

 1. Śmierci,
 2. pisemnej rezygnacji zgłoszonej Zarządowi Oddziału,
 3. skreślenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Oddziału z powodu niepłacenia składek przez okres dłuższy niż rok,
 4. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Dziennikarskiego,
 5. utraty zdolności do czynności prawnych,
 6. utraty praw publicznych na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu.

§ 15

 1. Uchwałę o skreśleniu i ewentualnym reaktywowaniu praw członka podejmuje Zarząd Oddziału. Od uchwały służy zainteresowanemu odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od jej otrzymania. Od uchwały Zarządu Głównego przysługuje odwołanie do Zjazdu Delegatów.
 2. Reaktywując członkostwo Zarząd Oddziału może zaliczyć do stażu członkowskiego okres poprzedniej przynależności do Stowarzyszenia lub innej organizacji dziennikarskiej.
 3. Na wniosek Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub Zarządu Oddziału Stowarzyszenia, można pozbawić członkostwa honorowego osobę, która sprzeniewierzyła się etyce lub ideałom środowiska dziennikarskiego.

Rozdział IV – Władze SDRP

§ 16

 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
  1. Zjazd Delegatów,
  2. Zarząd Główny,
  3. Główna Komisja Rewizyjna,
  4. Naczelny Sąd Dziennikarski,
  5. Rzecznik Dyscyplinarny (opcjonalnie).
 2. Organem wykonawczym Zarządu Głównego jest Prezydium Zarządu Głównego.
 3. Organem wykonawczym Prezydium Zarządu Głównego jest Sekretariat.

§ 17

 1. Terenowymi władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków Oddziału Stowarzyszenia,
  2. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia,
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia,
  4. Terenowy Sąd Dziennikarski (opcjonalnie),
  5. Rzecznik Dyscyplinarny (opcjonalnie).
 2. Organem wykonawczym Zarządu Oddziału jest Prezydium Zarządu Oddziału Stowarzyszenia.
 3. Zarząd Oddziału może powoływać Kluby Twórcze i Zespoły.

§ 18

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia wybranych przez Zjazd Delegatów i Walne Zebrania Członków Oddziałów Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba że Zjazd Delegatów zadecyduje inaczej. Kadencja wszystkich władz trwa do czasu ukonstytuowania się władz nowej kadencji.
 2. Członek Stowarzyszenia nie może pełnić równocześnie więcej niż dwóch funkcji we władzach Stowarzyszenia, wyjątkiem jest funkcja sekretarza Oddziału, którą można łączyć z funkcją Skarbnika Oddziału.
 3. Do władz wchodzą kandydujący na liście w kolejności otrzymanych głosów.
 4. Na członków władz naczelnych mogą kandydować tylko Delegaci na Zjazd oraz ustępujący członkowie władz centralnych. Dopuszcza się kandydowanie do Naczelnego Sądu Dziennikarskiego do 50% osób spoza grona Delegatów.
 5. Zebrania Sprawozdawczo – Wyborcze Oddziałów Stowarzyszenia odbywają się w I terminie z udziałem 50% plus jeden członek lub w II terminie z udziałem obecnych. Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§ 19

 1. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu 30 dni od wyboru ich organów statutowych.
 2. W przypadku nieukonstytuowania się władz w wyżej wymienionym terminie, Zarząd Główny zwołuje ponownie Zjazd Delegatów lub Zarząd Oddziału zwołuje ponownie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 20

 1. Mandat członka władz wygasa w przypadku:
  1. Ustania przynależności do Stowarzyszenia,
  2. zrzeczenia się mandatu,
  3. wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających pełnienie funkcji.
 2. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą być odwołani z pełnionych funkcji, gdy:
  1. Bez usprawiedliwienia nie uczestniczą w trzech kolejnych posiedzeniach danego organu,
  2. bez ważnych przyczyn nie biorą udziału co najmniej przez sześć miesięcy w powierzonych im pracach danego organu.
 3. Wygaśnięcie mandatu stwierdza oraz podejmuje decyzję o odwołaniu członka władz z pełnionych funkcji organ tych władz, którego członkiem jest zainteresowany. W przypadkach spornych decyzje podejmuje Naczelny Sąd Dziennikarski, do którego zainteresowanemu przysługuje odwołanie.
 4. W przypadku rezygnacji członka władz w toku kadencji, skład osobowy tych władz (Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna, Naczelny Sąd Dziennikarski) jest uzupełniany z listy wyborczej według kolejności otrzymanych głosów. Dokooptować można nie więcej niż 1/3 ogólnej liczby członków określonej w Statucie.

§ 21

O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w Statucie głosowanie jest jawne, chyba że co najmniej 1/4 uprawnionych zażąda tajnego głosowania.

Rozdział V – Zjazd Delegatów

§ 22

Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

 1. Zjazd Delegatów zwyczajny, sprawozdawczo – wyborczy, zwoływany jest przez Zarząd Główny, co 4 lata na podstawie Uchwały.
 2. Zjazd Delegatów sprawozdawczy, zwoływany jest przez Zarząd Główny, w połowie kadencji, czyli w 2 lata po Zjeździe Delegatów sprawozdawczo-wyborczym.

§ 23

 1. Mandat Delegata trwa przez okres kadencji władz.
 2. W Zjeździe Delegatów udział biorą z głosem stanowiącym Delegaci wybrani w tajnym głosowaniu na Walnym Zebraniu Oddziałów, proporcjonalnie do liczby członków. Proporcje ustala Zarząd Główny w postaci specjalnej uchwały.
 3. W Zjeździe Delegatów uczestniczą członkowie naczelnych władz Stowarzyszenia na tych samych zasadach co Delegaci.
 4. W zjeździe Delegatów mogą uczestniczyć członkowie honorowi, wspierający i zaproszeni goście. Uczestniczą oni w Zjeździe Delegatów bez prawa głosowania, nie posiadają również czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 24

O miejscu i terminie oraz projekcie porządku dziennego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny zawiadamia Delegatów i Zarządy Oddziałów, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

 1. Szczegółowe przepisy wyborcze uchwala Zarząd Główny na posiedzeniu, na którym podejmuje uchwałę o rozpoczęciu kampanii sprawozdawczo-wyborczej Stowarzyszenia, powołując równocześnie Komisję Zjazdową.
 2. Każdy członek Stowarzyszenia może zgłaszać wnioski na piśmie do Komisji Zjazdowej przynajmniej na 7 dni przed Zjazdem. Wnioski zgłoszone po tym terminie zostaną rozpatrzone na Zjeździe Delegatów w trybie wolnych wniosków.
 3. Zarząd Główny może powołać w miarę potrzeb inne Komisje tematyczne, zgodnie z wolą członków Stowarzyszenia.

§ 25

Zjazd Delegatów podejmuje uchwały przy obecności co najmniej połowy Delegatów uprawnionych do głosowania. Nie dotyczy to sytuacji określonej w § 70. Zjazd Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie Regulaminu Zjazdu.

§ 26

Do kompetencji Zjazdu Delegatów należą:

 1. Ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji,
 2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu Dziennikarskiego,
 3. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Zjazd przez naczelne i terenowe władze lub poszczególnych członków Stowarzyszenia,
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 5. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia, Regulaminu Zjazdu Delegatów i Dziennikarskiego Kodeksu Obyczajowego oraz innych niezbędnych regulaminów i Uchwał,
 6. nadawanie godności Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia.
 7. wybór władz naczelnych Stowarzyszenia:
  1. 7 członków Zarządu Głównego,
  2. 3 ‐ 5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. 3 ‐7 członków Naczelnego Sądu Dziennikarskiego.
 8. liczba członków danych władz może być zmieniona przez Zjazd Delegatów zgodnie z wolą co najmniej 2/3 zgromadzonych Delegatów,
 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 27

 1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  1. Z własnej inicjatywy Zarządu Głównego,
  2. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie 90 dni od daty zgłoszenia wniosku.

Rozdział VI – Zarząd Główny

§ 28

Zarząd Główny jako organ przedstawicielski jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Zjazdami Delegatów i odpowiada za swoją pracę przed Zjazdem Delegatów.

§ 29

 1. Zarząd Główny składa się z 7 członków wybranych na Zjeździe Delegatów (z zastrzeżeniem § 26 pkt. 8.) oraz przewodniczących Oddziałów Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Główny zbiera się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku,
 3. O miejscu i czasie zebrania Zarządu Głównego decyduje Prezydium:
  1. Zebrania Zarządu Głównego odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie,
  2. istnieje możliwość zwołania wyjazdowego zebrania Zarządu Głównego w innym wskazanym miejscu.
 4. Jeżeli nie jest fizycznie możliwe zwołanie Zarządu Głównego w tradycyjnej formie, istnieje możliwość posiedzenia w formie wideokonferencji za pośrednictwem urządzeń zdalnego komunikowania się. Posiedzenie takie uważa się za ważne, jeśli bierze w nim udział ponad 50% uprawnionych do głosowania członków Zarządu Głównego. Taką samą formę mogą mieć posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu Dziennikarskiego.

§ 30

Do zakresu działania Zarządu Głównego w szczególności należą:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
 2. uchwalanie planu dochodów i wydatków Stowarzyszenia i wysokości składek członkowskich,
 3. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości,
 4. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów terenowych wraz z określeniem ich osobowości prawnej,
 5. ustalanie regulaminów w drodze Uchwały niezastrzeżonych dla Zjazdu Delegatów,
 6. uchylanie uchwał Walnych Zebrań Oddziałów, jeżeli są one sprzeczne z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami Zarządu Głównego,
 7. zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa lub Statutu. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału, Zarząd Główny powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swe funkcje do czasu wyboru nowego zarządu przez Walne Zebranie Oddziału,
 8. zmiany terminu Zjazdu Delegatów (w drodze uchwały Zarządu Głównego) w przypadku braku możliwości jego realizacji w pierwotnie zakładanym terminie z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia.

§ 31

Zarząd Główny:

 1. Wybiera i odwołuje w głosowaniu tajnym 6‐osobowe Prezydium, w tym: przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego, sekretarza ds. międzynarodowych i skarbnika,
 2. powołuje na wniosek Prezydium inne komisje lub komitety ‐ zgodnie z potrzebami,
 3. podejmuje decyzje o przynależności do organizacji krajowych i międzynarodowych.

§ 32

Do zadań Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia, jako organu wykonawczego Zarządu Głównego, w szczególności należą:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z przyjętym przez Zarząd Główny regulaminem Prezydium, a także z wytycznymi Zarządu Głównego i pod jego kontrolą,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia w zakresie przewidzianym przez Regulamin Prezydium Zarządu Głównego,
 3. występowanie w obronie zawodowych praw dziennikarzy, a także spraw socjalno‐bytowych aż do organizowania akcji protestacyjnych, w sytuacjach przewidzianych w § 8,
 4. powołanie Kasy Samopomocy Koleżeńskiej.

§ 33

 1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje całokształtem spraw gospodarczych, zawieraniem związanych z tym umów, wykonuje plan dochodów i wydatków Stowarzyszenia.
 2. Prezydium powołuje i odwołuje pełnomocnika koordynującego działalność gospodarczą.
 3. Prezydium zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwołanie posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego w drodze wideokonferencji za pośrednictwem środków zdalnego komunikowania się oraz podejmowania uchwał za pośrednictwem korespondencji elektronicznej (poczta email).

Rozdział VII – Główna Komisja Rewizyjna

§ 34

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3‐5 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. Szczegółowy zakres i tryb działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin przyjęty przez Zjazd Delegatów.

§ 35

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należą w szczególności:

 1. Kontrola wykonania Uchwał Zjazdu Delegatów,
 2. kontrola całokształtu finansowo gospodarczej działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy,
 3. występowanie do Zarządu Głównego z uwagami i wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 4. przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Zjazdowi Delegatów oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu Głównego,
 5. występowanie z wnioskami do Zarządu Głównego w sprawie polityki finansowej i gospodarowania majątkiem, jak również w kwestii przeprowadzonych kontroli w Oddziałach Stowarzyszenia,
 6. ustalanie regulaminów Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnej w Oddziałach.

§ 36

Główna Komisja Rewizyjna uprawniona jest do występowania z wnioskiem do Zarządu Głównego o zmianę wysokości składki członkowskiej.

Rozdział VIII – Sądownictwo dziennikarskie

§ 37

Sądownictwo dziennikarskie jest dwuinstancyjne.

§ 38

Naczelny Sąd Dziennikarski składa się z 3 do 7 sędziów, którzy wybierają ze swego grona Prezydium w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący (opcjonalnie) i sekretarz.

§ 39

Naczelny Sąd Dziennikarski składa sprawozdania Zjazdowi Delegatów oraz przedstawia coroczne informacje Zarządowi Głównemu.

§ 40

Naczelny Sąd Dziennikarski:

 1. Jako Sąd drugiej instancji rozpoznaje odwołanie od orzeczeń i opinii Terenowych Sądów Dziennikarskich,
 2. działa na podstawie ustalonego Regulaminu Naczelnego Sądu Dziennikarskiego,
 3. ustala Regulamin działania Terenowego Sądu Dziennikarskiego,
 4. podejmuje uchwały odnośnie do wykładni przepisów i dokumentów Stowarzyszenia,
 5. na wniosek zainteresowanego opiniuje (w zakresie związanym z pracą dziennikarską) dla potrzeb postępowania przed sądami powszechnymi, w postępowaniu administracyjnym, dyscyplinarnym lub pracowniczym,
 6. orzeka, na wniosek przewodniczącego Naczelnego Sądu Dziennikarskiego, o nieprzedawnieniu ścigania oraz wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej prawomocnym orzeczeniem Terenowego Sądu Dziennikarskiego,
 7. nadzoruje orzecznictwo Terenowych Sądów Dziennikarskich,
 8. kieruje wnioski do Rzecznika Dyscyplinarnego.

§ 41

W skład Terenowego Sądu Dziennikarskiego wchodzi od 1 do 5 sędziów wybieranych na walnych zebraniach Oddziałów. Wybory Terenowego Sądu Dziennikarskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego w Oddziałach Stowarzyszenia są przeprowadzane na podstawie Ordynacji Wyborczej ustanowionej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia w drodze Uchwały. Sąd wybiera spośród siebie Prezydium w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący (opcjonalnie) i sekretarz.

§ 42

Sąd Dziennikarski orzeka na podstawie Dziennikarskiego Kodeksu Obyczajowego, stosując Statut i Regulamin Sądownictwa Dziennikarskiego, następujące kary:

 • Upomnienie,
 • naganę,
 • zawieszenie w prawach członka,
 • usunięcie ze Stowarzyszenia.

§ 43

Sprawę do Sądu Dziennikarskiego może wnieść Rzecznik Dyscyplinarny oraz każdy zainteresowany. Sąd może też wszcząć sprawę z własnej inicjatywy lub może polecić wszcząć postępowanie Rzecznikowi Dyscyplinarnemu.

§ 44

W przypadku, kiedy na walnym zebraniu Członków Oddziału nie zostanie wybrany Terenowy Sąd Dziennikarski, rolę tę przejmuje Terenowy Sąd Dziennikarski Oddziału Stowarzyszenia, wskazany przez Zarząd Główny.

§ 45

Rzecznika Dyscyplinarnego powołuje opcjonalnie Zjazd Delegatów. Rzecznika Dyscyplinarnego może opcjonalnie powołać Walne Zebranie Oddziału Stowarzyszenia. Zakres uprawnień i obowiązki Rzecznika Dyscyplinarnego określa uchwalony regulamin przez Zjazd Delegatów. W przypadku skierowania sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego w Oddziale Stowarzyszenia, w którym nie wyłoniono go na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, Rzecznika Dyscyplinarnego, który zajmie się sprawą wskazuje Prezydium Zarządu Głównego. Rzecznik Dyscyplinarny składa sprawozdanie z działalności na Zjeździe Delegatów lub Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

§ 46

Regulamin działania Rzecznika Dyscyplinarnego przy Zarządzie Głównym oraz Rzeczników Dyscyplinarny w Oddziałach ustala Naczelny Sąd Dziennikarski.

§ 47

Sędzia, przeciwko któremu wszczęto postępowanie dyscyplinarne, zostaje zawieszony w pełnieniu funkcji. Prawomocne orzeczenie kary (z wyłączeniem upomnienia) powoduje odwołanie ukaranego z funkcji sędziego.

Rozdział IX – Oddziały stowarzyszenia

§ 48

Oddziały Stowarzyszenia działają na terenie całego kraju i poza jego granicami.

§ 49

 1. Zarząd Główny może w drodze Uchwały powołać, połączyć lub zlikwidować Oddział Stowarzyszenia.
 2. Do powołania Oddziału wymagana jest liczba, co najmniej 15 członków Stowarzyszenia pracujących na danym terenie.
 3. W uchwale o powołaniu lub połączeniu Oddziałów określa się siedzibę władz Oddziału i teren jego działalności.

§ 50

Do zadań Walnego Zebrania Oddziału należy:

 1. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi po wysłuchaniu jego sprawozdania oraz sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej,
 2. wysłuchanie informacji Terenowego Sądu Dziennikarskiego,
 3. uchwalenie wytycznych dotyczących całokształtu działalności Oddziału,
 4. wybór Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Terenowego Sądu Dziennikarskiego (opcjonalnie), wybór Rzecznika Dyscyplinarnego (opcjonalnie), wybór Delegatów na Zjazd Delegatów,
 5. rozpatrzenie wniosków, które mają być zgłoszone na Zjazd Delegatów.

§ 51

 1. Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału co 4 lata. Termin Walnego Zebrania wraz z porządkiem dziennym podaje się do wiadomości członków na 10 dni wcześniej.
 2. Jest możliwość zwołania w połowie kadencji Walnego Zebrania Sprawozdawczego na zasadach z punktu 1.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału. Ponadto Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 14 dni na żądanie Prezydium Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej bądź na pisemne żądanie co najmniej 1/5 członków Oddziału.
 4. Jeżeli ze względu na dużą liczbę członków Oddziału nie ma możliwości odbycia Walnego Zebrania w pełnym składzie członków, Zarząd Oddziału może podjąć uchwałę o zebraniach w grupach środowiskowych, wybierających Delegatów na Walne Zebranie. Prawo do głosowania nad uchwałami i czynne prawo wyborcze posiadają w takim przypadku wyłącznie Delegaci wybrani w grupach środowiskowych w głosowaniu tajnym i proporcjonalnym do liczby członków. Proporcje ustala uchwałą Zarząd Oddziału.
 5. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu wraz z udziałem w dyskusji, a także bierne prawo wyborcze, posiada każdy członek Oddziału. Prawo to określone jest w Regulaminie Walnego Zebrania Członków Oddziału i Ordynacji Wyborczej podjęte w drodze Uchwały Zarządu Głównego.

§ 52

 1. Maksymalną liczbę członków Zarządu Oddziału ustala Walne Zebranie Oddziału.
 2. Wybory Zarządu w Oddziałach Stowarzyszenia są przeprowadzane na podstawie Ordynacji Wyborczej ustanowionej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia w drodze Uchwały.
 3. W skład Zarządu Oddziału wchodzą: przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz i skarbnik.
 4. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość połączenia funkcji Skarbnika i Sekretarza.

§ 53

 1. Zarząd Oddziału ma prawo, zgodnie z delegacją Zarządu Głównego, a pod nadzorem sekretarza generalnego, prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na podstawie odrębnych zezwoleń. W przypadku uzyskania przez Oddział osobowości prawnej Zarząd Oddziału ponosi całkowitą odpowiedzialność za podejmowane decyzje w ramach prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej.
 2. Zarząd Oddziału, z upoważnienia Zarządu Głównego, a pod nadzorem sekretarza generalnego, zarządza wydzielonym majątkiem Stowarzyszenia, w szczególności w sprawach bieżącej gospodarki finansowej.
 3. Na posiedzenia Zarządu Oddziału są zapraszani przedstawiciele Komisji Rewizyjnej, Terenowego Sądu Dziennikarskiego oraz inni goście.
 4. Zakres uprawnień i obowiązków Prezydium Zarządu Oddziału określa Zarząd Oddziału.
 5. Posiedzenia Zarządu Oddziału są jawne chyba, że Zarząd postanowi inaczej podejmując uchwałę o utajnieniu obrad.
 6. Zarząd Oddziału ma prawo, zgodnie z Regulaminem ustanowionym przez Zarząd Główny, nadawania statusu Członka Honorowego Oddziału i Członka Wspierającego Oddziału.
 7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwołania posiedzenia Zarządu Oddziału w formie wideokonferencji za pośrednictwem środków zdalnego komunikowania się oraz podejmowanie uchwał w drodze korespondencji elektronicznej (poczta e‐mail). Taką samą formę mogą mieć posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Terenowego Sądu Koleżeńskiego.

§ 54

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do kontroli całokształtu działalności Oddziału, zwłaszcza jego działalności finansowo‐gospodarczej, co najmniej jeden raz na 12 miesięcy.
 2. Wybory Komisji Rewizyjnej w Oddziałach Stowarzyszenia są przeprowadzane na podstawie Ordynacji Wyborczej ustanowionej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia w drodze Uchwały.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 do 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Oddziału.
 5. Szczegółowy zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej Oddziału określa Regulamin ustanowiony przez Główną Komisję Rewizyjną.

§ 55

W przypadku rezygnacji członka władz Oddziału w toku kadencji stosuje się odpowiednio § 20 ust. 4.

Rozdział IX – Kluby Twórcze

§ 56

Podstawową formą urzeczywistnienia przez Stowarzyszenie zadań wynikających z twórczego charakteru organizacji i różnorodności dziennikarzy jest działalność Klubów Twórczych.

§ 57

Kluby Twórcze mają charakter otwarty dla wszystkich dziennikarzy, członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości.

§ 58

Zadaniem Klubów Twórczych jest w szczególności:

 1. Rozwijanie różnych form twórczości dziennikarskiej, stwarzanie swym członkom warunków dla wzbogacania wiedzy poprzez wymianę doświadczeń zawodowych, organizowanie dyskusji problemowych i warsztatowych, a także konferencji, sympozjów, wyjazdów terenowych i zagranicznych,
 2. prowadzenie, we współpracy z instytucjami zajmującymi się kształceniem i doskonaleniem dziennikarzy, szkoleń i warsztatów.

§ 59

 1. Kluby Twórcze mogą mieć charakter międzynarodowy, ogólnopolski i terenowy. Tworzone przez grupy dziennikarzy, za zgodą Zarządu Głównego (kluby o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim) i za zgodą Zarządu Oddziału (kluby terenowe), są jednostkami regulaminowymi.
 2. W miarę potrzeby Kluby mogą powoływać sekcje problemowe oraz terenowe. Działalność Klubów określa regulamin.
 3. Pracą Klubu kieruje Zarząd wybrany na Walnym Zebraniu członków Klubów.
 4. Kluby są samodzielne, mogą stanowić zasady działania, system wyborczy wedle woli swych członków.

Rozdział XI – Zespoły

§ 60

Dziennikarze mogą grupować się w koła redakcyjne, zespoły międzyredakcyjne, środowiskowe lub terenowe. Udział w kołach i zespołach jest dobrowolny, a ich działalność koordynują Zarządy Oddziałów. Wybrani przez koła lub zespoły Delegaci, o których mowa w § 51 mogą uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Oddziału.

§ 61

 1. Dziennikarze, członkowie Stowarzyszenia, po przejściu na emeryturę lub rentę, mogą tworzyć Zespoły Starszych Dziennikarzy. Decyzję o ich powołaniu podejmują Zarządy Oddziałów. Przynależność do Zespołu Starszych Dziennikarzy jest dobrowolna.
 2. Pracą Zespołu kieruje Zarząd, wybrany na pierwszym zebraniu Zespołu.
 3. Przewodniczący Zarządu reprezentuje Zespół Starszych Dziennikarzy wobec władz Stowarzyszenia.
 4. Regulamin Zespołów Starszych Dziennikarzy określa zasady działalności zespołów oraz Rady, a także jej skład, sposób wyboru i kompetencje.

Rozdział XII – Fundusze stowarzyszenia

§ 62

Na fundusze składają się:

 1. Składki członkowskie,
 2. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie służącej realizacji celów statutowych na podstawie odrębnych zezwoleń,dywidendy z udziałów w spółkach,
 3. dochody z nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 4. dotacje i subwencje osób fizycznych i prawnych,
 5. darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych,
 6. wpływy z działalności statutowej.

§ 63

Działalność finansowa Stowarzyszenia opiera się o uchwalony przez Zarząd Główny na każdy rok kalendarzowy plan dochodów i wydatków Stowarzyszenia. Koszty funkcjonowania struktury Zarządu Głównego pokrywane są ze składek Oddziałów na podstawie uchwały Zjazdu.

§ 64

Oddział Stowarzyszenia może utworzyć Fundusz celowy. Członkostwo w Funduszu celowym jest dobrowolne. Fundusz tworzą składki członkowskie oraz inne wpłaty przeznaczone na ten cel. Zasady funkcjonowania Funduszu, wysokość składek członkowskich oraz wysokość wypłat z Funduszu określa Walne Zebranie Oddziału lub Zarząd Oddziału. Funduszem zarządza Komitet Funduszu pod nadzorem Zarządu Oddziału.

§ 65

W miarę potrzeb Zarząd Główny powołuje na wniosek Prezydium Zarządu Głównego inne fundusze celowe i ich 2‐5 osobowe zarządy.

§ 66

Kluby Twórcze oraz ich sekcje mają prawo do dysponowania funduszami powstałymi ze źródeł innych niż dotacje Zarządu Głównego. Skarbnik oraz Komisja Rewizyjna mają obowiązek kontroli gospodarowania tymi funduszami.

§ 67

Wszelkie akty prawne wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym oraz dokumenty obrotu pieniężnego podpisują w Zarządzie Głównym przewodniczący lub wiceprzewodniczący lub sekretarz generalny oraz skarbnik; w Zarządzie Oddziału ‐ przewodniczący lub wiceprzewodniczący lub sekretarz oraz skarbnik. Uprawnienia te mogą być przenoszone odpowiednio przez Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub Zarząd Oddziału na inne osoby w zakresie powierzonych im funkcji.

§ 68

 1. Za zarządzanie majątkiem odpowiedzialność ponosi Zarząd Główny Stowarzyszenia. W imieniu Zarządu Głównego występuje przewodniczący i wiceprzewodniczący lub wiceprzewodniczący i sekretarz generalny lub sekretarz generalny i skarbnik Zarządu Głównego wspólnie.
 2. Do składania oświadczeń woli w Zarządzie Głównym lub w Zarządzie Oddziału w sprawach majątkowych wymagane jest łączne działanie:
  1. Przewodniczącego i skarbnika, albo
  2. wiceprzewodniczącego i skarbnika, albo
  3. sekretarza i skarbnika (z zastrzeżeniem pkt. 4).
 3. W przypadku niemożności podjęcia wyżej wymienionych czynności przez skarbnika wymagane jest łączne działanie co najmniej trzech osób ze składu Prezydium Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału.
 4. W przypadku, kiedy w Zarządzie Oddziału połączono funkcję skarbnika i sekretarza, do składania oświadczeń woli w sprawach finansowych wymagane jest wspólne działanie co najmniej trzech członków Zarządu Oddziału.

Rozdział XIII – Zmiana Statutu i Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 69

 1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Zjazd Delegatów większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy Delegatów uprawnionych do głosowania.
 2. Zjazd Delegatów upoważnia Sekretarza Generalnego i Skarbnika do zmian w Statucie w czasie procesu składania wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym po obradach Zjazdu Delegatów w zakresie niewymagającym ponownego zwoływania Zjazdu Delegatów.

§ 70

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zjazdu Delegatów, powziętej większością co najmniej 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 Delegatów uprawnionych do głosowania.
 2. Stowarzyszenie może być rozwiązane w szczególności z powodu:
  1. Wyczerpania się formuły działania,
  2. braku możliwości realizacji podstawowych celów, dla których powstało Stowarzyszenie,
  3. zmniejszenia się liczby członków zwyczajnych poniżej ustawowo wymaganej liczby,
  4. braku zarządu zdolnego do podejmowania decyzji,
  5. znaczącego spadku zaangażowania osób w działania Stowarzyszenia.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powołuje Likwidatora oraz określa cel, na jaki ma być przeznaczony majątek rozwiązywanego Stowarzyszenia.

Sławomir Pietrzyk
Przewodniczący X Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia

Statut uchwalono w dniu 8 listopada 2021 roku