PODZIĘKOWANIE DLA PROFESORA DR. HAB. ADAMA BODNARA

Swoimi działaniami, uporem i perswazją pokazał Pan, że w demokracji równie ważne co praworządność są prawa człowieka. Dziękujemy przede wszystkim za to, że w setkach wystąpień walczył Pan o wolność słowa i niezależność mediów w Polsce. Cenimy zaangażowanie w podejmowaniu tych spraw, które w ostatnich sześciu latach były szczególnie ważne, jak wolne, niezawisłe sądy, prawa kobiet, społeczności LGBT, mniejszości etniczne i wyznaniowe, uchodźcy i osoby z niepełnosprawnościami.

Wyrażamy wielkie uznanie za bezkompromisowe i publiczne wskazywanie przypadków naruszania Konstytucji oraz ustaw.
Życzymy jak najlepszego zdrowia. I możliwie szybkiego powrotu do służby publicznej.

Z wyrazami głębokiego uznania

Jerzy Domański – przewodniczący ZG SDRP
Andrzej Maślankiewicz – sekretarz generalny ZG SDRP

Źródło: PORTAL ZARZĄDU GŁÓWNEGO SDRP

(http://dziennikarzerp.org.pl/podziekowanie/)