List otwarty do posła Bogdana Zdrojewskiego, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu

Zgadzając się z przesłaniami opracowania proponujemy poważnie przyjąć również, te kilka na gorąco sformułowanych, ale dokładnie (przez lata obserwacji) przemyślanych wniosków:

1. Co najważniejsze: W miejsce likwidowanych spółek prawa handlowego Telewizja Polska i Polskie Radio utworzyć jedną, nazwijmy, Instytucję Dobra Publicznego „Polskie Radio i Telewizja”. (PRiTV) Korzyści z takiego zabiegu byłyby wielorakie. Tak programowe, kadrowe, technologiczne (powszechny aktualnie zapis tak dźwięku jak i obrazu w formule cyfrowej), oraz przynoszące ogromną oszczędność kosztów – obecnie niepotrzebnie dublowanych. (Wspólne: administracja, baza lokalowa, sprzętowa, transportowa, socjalna. A co najważniejsze – integracja dziennikarzy, realizatorów i twórców medialnych – bez rozdymania struktur zarządzania).

2. PRiTV winna działać według własnego, oryginalnego statutu określonego w specjalnej ustawie sejmowej i posiadać samodzielność podobną do np. uczelni wyższych lub narodowych instytucji kultury. Podstawowym obowiązkiem PRiTV powinno być powszechne krzewienie oświaty, wiedzy o problemach współczesnego świata ze szczególnym uwzględnieniem w nim Polski i Europy, narodowej i światowej kultury oraz zapewnienie dostępu do bieżącej, aktualnej i obiektywnej informacji. Statut PRiTV powinien gwarantować jej niezależność programową od bieżących układów i struktur politycznych, zapewniać finansowanie podstawowej działalności ze środków publicznych w sposób gwarantujący uczciwe i optymalne wykorzystywanie publicznych pieniędzy niezależnie od bieżącej koniunktury politycznej i biznesowej.

3. Wybór władz PRiTV powinien odbywać się w formule otwartego konkursu przeprowadzanego przez specjalną komisję złożoną z kompetentnych fachowców powoływaną każdorazowo przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji( wyraźnie odpartyjnioną) po koniecznej konsultacji z Parlamentem RP oraz gremiami zajmującymi się profesjonalnie mediami (stowarzyszenia i związki dziennikarskie, twórcze, wyższe uczelnie, instytuty badawcze – według uprzednio sporządzonego wykazu). Kandydaci na funkcje kierownicze w PRiTV winni posiadać odpowiednie wykształcenie, zweryfikowane osiągnięcia zawodowe w pracy w mediach, cieszyć się nieposzlakowaną opinią etyczną, a na czas pełnienia funkcji zobowiązać się do rezygnacji z członkostwa w partiach politycznych i organizacjach biznesowych.

4. KRRiTV w celu dokonywania bieżącej oceny jakości, rzetelności i efektów pracy PRiTV powinna powołać specjalistyczny, niezależny zespół badawczy monitorujący zgodność efektów antenowych z założeniami statutowymi zarówno pod kątem wielkości widowni, jak i poziomu satysfakcji z odbioru treści. (Coś na wzór dawnego OBOPiSP, tylko niezależnego od kierownictwa PRiTV.) Jego raporty stanowiłyby podstawę do corocznej oceny pracy instytucji jako całości, przedstawianej w formie publicznej prezentacji. Raport ten powinna zatwierdzać specjalna komisja społeczno-parlamentarna umiejscowiona przy KRRiTV. Zatwierdzenie takie byłoby podstawą do okresowego skwitowania pracy kierownictwa PRiTV.

5. Konferencji Mediów Polskich (Stowarzyszenie) przywrócić uprawnienia do oceny radia i telewizji pod kątem wywiązywania się z obowiązków misyjnych i przestrzegania zasad etycznych (Rada Etyki Mediów). Prace Konferencji skorelować z Radą Prasową (po latach ponownie powołaną przy Premierze RP).

Andrzej Maślankiewicz
Sekretarz Generalny ZG SD RP

(dziennikarzerp.org.pl)