KONFERENCJA MEDIÓW POLSKICH w nowej odsłonie

Sygnatariusze Konferencji Mediów Polskich utworzonej w roku 1994 z inicjatywy ks. Wiesława Niewęgłowskiego, po 20 latach funkcjonowania KMP, a  w jej strukturze Rady Etyki Mediów uznali, że wyczerpała się formuła działalności bez umocowania prawnego.

Po nieudanych próbach postulowanego przekształcenia KMP w związek  stowarzyszeń, kilku sygnatariuszy min. TVP, Polskie Radio, Polsat, SDP wycofało swój udział z tej  społecznie pożytecznej instytucji. Pozostali sygnatariusze, jak Związek Zawodowy Dziennikarzy, Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA, Syndykat Dziennikarzy, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych  ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP na czele, postanowili dokonać przekształcenia Konferencji Mediów Polskich w stowarzyszenie.

 

24 czerwca  br. w Domu Dziennikarza w Warszawie odbyło się walne zebranie członków utworzonego  Stowarzyszenia Konferencja Mediów Polskich. W obradach uczestniczył  ks. Wiesław Niewęgłowski, który otrzymał honorowe członkostwo SKMP. Dziękując za wyróżnienie podkreślił doniosłe znaczenie kontynuacji idei Konferencji, jej wieloletniego działania na rzecz krzewienia zasad  etycznych wśród dziennikarzy.

 

Wybrano władze Stowarzyszenia KMP. Przewodniczącym  Rady Naczelnej został red. Piotr Górski – przewodniczący  ZZD, członek SDP.

 

W skład nowej   Rady Etyki Mediów weszli przedstawiciele różnych  organizacji dziennikarskich: Ryszard Bańkowicz, Krzysztof Bobiński, Helena Ciemińska, Anna Borkowska, Nina Nowakowska, Barbara Markowska – Wójcik, Marek Nowicki i Stanisław Wojnarowicz.

 

Stowarzyszenie Konferencja Mediów Polskich  tworzą członkowie zwyczajni  i wspierający. Podstawową ideą  i zadaniem SKMP jest chęć  działania ponad podziałami w podzielonym środowisku dziennikarskim. Uczestnicy walnego zebrania zaapelowali do stowarzyszeń i związków dziennikarskich, wydawców i kierownictw  redakcji, by przystępując do Stowarzyszenia KMP,  wsparli w ten sposób pożyteczną i potrzebną działalność  Rady Etyki Mediów.

 

Andrzej  Maślankiewicz
sekretarz Stowarzyszenia KMP