X ZJAZD STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY RP

Zgodnie ze Statutem oraz Ordynacją Wyborczą w zjeździe wzięli udział delegaci wybrani w poszczególnych oddziałach oraz członkowie władz centralnych. Dolnośląski Oddział SDRP podczas X Zjazdu Dziennikarzy RP w Warszawie reprezentowali Ryszard Mulek (przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk, Witold Rynkiewicz, Waldemar Marzec, Jan Stanisław Jeż oraz niżej podpisana.

Zjazd otworzył Przewodniczący Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Domański. Zanim przyjęto porządek obrad i regulamin X Zjazdu, minutą ciszy uczczono pamięć 346 dziennikarzy zmarłych w latach 2017–2021. Zgodnie z porządkiem obrad dokonano wyboru prezydium X Zjazdu oraz komisji roboczych. Obrady Zjazdu prowadził Sławomir Pietrzyk oraz wiceprzewodniczący Andrzej Maślankiewicz. Funkcję sekretarza obrad pełnił Jerzy Hyra. 

Delegaci wysłuchali sprawozdań z działalności Stowarzyszenia w latach 2017–2021 przedstawionych przez Przewodniczącego Zarządu Głównego SDRP, Przewodniczącego Naczelnego Sądu Dziennikarskiego oraz Przewodniczącej Głównej Komisji Rewizyjnej.

Głównym celem obrad był wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu Dziennikarskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Po głosowaniu nad udzieleniem absolutorium ustępującym władzom komisje robocze przystąpiły do pracy.

Komisja Skrutacyjna w składzie: Barbara Janiszewska (przewodnicząca), Jerzy Chrobot (członek) oraz Marek Książek (członek) stwierdziła, że zgłoszeni na członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali głosów: Jerzy Domański 44, Ireneusz Hyra 40, Jerzy Jakobsche 11, Alina Kietrys 18, Sławomir Malinowski 36, Andrzej Maślankiewicz 44, Dariusz Rott 24, Ryszard Sławiński 30, Hanna Świeszczakowska-Mazur 26 oraz Piotr Wasilewski 23.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 50 osób. Głosów ważnych oddano 49, głosów nieważnych oddano 1.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w skład Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej weszli:

 1. Jerzy Domański (Przewodniczący)
 2. Andrzej Maślankiewicz
 3. Ireneusz Hyra
 4. Sławomir Malinowski
 5. Ryszard Sławiński
 6. Hanna Świeszczakowska-Mazur
 7. Dariusz Rott

Na członków Zarządu Głównego SDRP zostali powołani także przewodniczący wszystkich o działów, w tym nasz kolega red. Ryszard Mulek, szef Zarządu SDRP Dolny Śląsk.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że zgłoszeni na członków Głównej Komisji Rewizyjnej otrzymali głosów: Grażyna Bożyk 49, Jan Stanisław Jeż 46 oraz Bronisława Kufel-Włodek 49.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 50 osób. Głosów ważnych oddano 49.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano:

 1. Bronisława Kufel-Włodek (Przewodnicząca)
 2. Grażyna Bożyk 
 3. Jan Stanisław Jeż 

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydaci na członków Naczelnego Sądu Dziennikarskiego otrzymali następującą liczbę głosów: Kazimiera Błażewicz-Izdebska 30, Irena Hamerska 33, Witold Juchniewicz 39, Marek Kuliński 33, Leszek Marmon 25, Bronisław Rzucek 17 oraz Magdalena Włodek-Skowron 31.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 50 osób. Głosów ważnych oddano 49.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że członkami Naczelnego Sądu Dziennikarskiego zostali:

 1. Marek Kuliński (Przewodniczący)
 2. Witold Juchniewicz
 3. Irena Hamerska
 4. Magdalena Włodek-Skowron

Podczas obrad X Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy RP zgłoszono, a następnie przegłosowano poprawki do statutu stowarzyszenia zgłoszone przez Komisję Statutową oraz Delegatów Zjazdu. Przyjęto uchwały X Zjazdu. 

Po ogłoszeniu wyborów odbyło się I posiedzenie Zarządu Głównego, wybrano sześcioosobowe Prezydium ZG, którego Prezesem został Jerzy Domański. 

Obrady zakończyły się uroczystą prezentacją nowych władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Gratulujemy!

Barbara Jakimowicz-Klein

***

PO OBRADACH X ZJAZDU DELEGATÓW SDRP

W Warszawie, 8 listopada br. obradował X Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, podsumowując dorobek przedłużonej ze względu na pandemię ponad 5-letnią kadencję, wytyczając zadania na następne cztery lata.

W Deklaracji Programowej delegaci sformułowali stanowisko stwierdzające m.in., że media publiczne już nie są publiczne. Degradacja i pauperyzacja zawodu dziennikarskiego trwa. Dziennikarze stają się mniej potrzebni w redakcjach. Ważniejsi są pracownicy medialni, poddawani naciskom politycznym, wykonujący polecenia szefów redakcji uzależnionych od dyspozytorów politycznych.

Stowarzyszenie za cel podstawowy i zadanie na czteroletnią kadencję stawia krzewienie wśród dziennikarzy zasad poszanowania i przestrzegania podstaw warsztatu dziennikarskiego, jakim są: rzetelność, obiektywizm i odpowiedzialność za publikowane informacje. Szczególną wagę przykładać do wiarygodności i odpowiedzialności za słowo, kierując się świadomością, że społecznie fatalne skutki przynosi upowszechniane kłamstwo, manipulacja faktami, insynuacja i plotka.

Delegaci w uchwałach zjazdowych wyrazili m.in.: zdecydowany protest przeciwko uporczywemu blokowaniu dziennikarzom dostępu do objętych na mocy rozporządzenia Prezydenta RP z 2 września 2021 r. stanem wyjątkowym obszarów części województw podlaskiego i lubelskiego. Stanowi to jawne pogwałcenie gwarantowanych zarówno w Konstytucji RP, jak i prawie prasowym podstawowych zasad wolności słowa oraz dostępu do informacji.

Wyrazili także solidarność z uczestniczkami protestu „Ani jednej więcej”, protestując przeciw przepisom godzącymi w życie ludzkie, dyskryminującymi kobiety, będącymi przejawem ideologicznego fanatyzmu.

X Zjazd dokonał zmian w statucie SDRP oraz wybrał nowe władze.

Przewodniczącym został Jerzy Domański, redaktor naczelny Tygodnika Przegląd. W skład Prezydium weszli: Sławomir Pietrzyk – wiceprzewodniczący, Andrzej Maślankiewicz – sekretarz generalny,Ireneusz Michał Hyra – skarbnik, Tomasz Miłkowski – sekretarz ds. międzynarodowych, Hanna Świeszczakowska-Mazur – członkini. Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej została Bronisława Kufel-Włodek, przewodniczącym Naczelnego Sądu Dziennikarskiego – Marek Kuliński.

(A)
Źródło: Portal Zarządu Głównego SDRP
(http://dziennikarzerp.org.pl)