POPIERAMY APEL ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH DO PIERWSZEJ PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO

I prezes SN uważa, że rozdzielenie prawa do informacji od ochrony prywatności wymaga w ustawie doprecyzowania. Jeżeli więc chodzi o doskonalenie prawa, to adresatem wniosku powinien być Sejm PR, gdzie dokonuje się nowelizacji ustaw. TK może orzec niekonstytucyjność zapisów ustawy, a to oznaczać będzie, że do czasu nowelizacji ustawy dostęp do informacji publicznej będzie całkowicie ograniczony .Czy o to chodzi?

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, popierając apel kilkudziesięciu organizacji społecznych do I prezes Sądu Najwyższego, nie zgadza się na zakamuflowany zamach na dostęp do informacji publicznej. Dziennikarze, działając w imieniu obywateli, muszą mieć prawo do nieograniczonego dostępu do informacji publicznej. Społeczeństwo oczekuje od dziennikarzy rzetelnych relacji na temat jawności życia publicznego. Bez dostępu do informacji będzie to niemożliwe.

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP stanowczo sprzeciwia się wszelkim próbom ograniczenia dziennikarskiego prawa dostępu do informacji publicznej. Uważamy, że wniosek I prezes SN, skierowany do upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego, można uznać za naruszenie konstytucyjnych świętości, jakimi w państwie demokratycznym są prawa obywateli do jawności życia publicznego.

Andrzej Maślankiewicz
sekretarz generalny
Zarządu Głównego SDRP

(http://dziennikarzerp.org.pl/popieramy-apel-organizacji-spolecznych-do-pierwszej-prezes-sadu-najwyzszego)