MENU:

Strona główna
Aktualności
Działalność
Statut
Władze
Członkowie
Zmarli 
Archiwum
Pobierz
Forum
Książki 
Gratulujemy 
Linki

 

Statut Stowarzyszenia Dziennikarzy
Rzeczypospolitej Polskiej
(ze zmianami uchwalonymi na VI Zjeździe w dniu 13 III 2004 r.)

Rozdział I - Przepisy ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej SDRP, jest organizacją zawodową i twórczą dziennikarzy, realizującą zadania w sferze pożytku publicznego.

§ 2

SDRP jest organizacją samodzielną i samorządną. Działa w ramach porządku prawnego określonego przez Konstytucję RP, prawa prasowego, prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. SDRP ma osobowość prawną.

§3

Terenem działania SDRP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych -miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

SDRP może tworzyć jednostki organizacyjne: oddziały, kluby i zespoły. Oddziały terenowe na mocy uchwały Zarządu Głównego SDRP mogą występować o uzyskanie osobowości prawnej.

Rozdział II - Cele i środki działania

§ 5

Celem SDRP jest:
- ochrona wolności słowa i pluralizmu mediów
- działanie na rzecz równego dostępu obywateli do informacji, edukacji i kultury
- upowszechnianie i ochrona swobód obywatelskich oraz działania wspomagające rozwój demokracji
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza mediów lokalnych
- wspieranie i rozwijanie twórczości dziennikarskiej, ochrona prawna działalności twórczej dziennikarzy, w tym zbiorowe zarządzanie ich prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
- dbałość o rzetelność i etykę dziennikarzy
- dbałość o rzetelne i wszechstronne informowanie społeczeństwa za pośrednictwem środków komunikowania społecznego

§ 6

SDRP realizuje te zadania przez:
- monitorowanie i ocenianie działalności informacyjnej mediów oraz organów administracji publicznej
- realizację zadań zleconych przez organy administracji publicznej z dziedziny informacji i edukacji obywatelskiej przez organizowanie seminariów, warsztatów i szkoleń dla osób angażujących się w działalność społeczną, edukacyjną, wychowawczą i kulturalną
- inspirowanie i wspieranie działalności ogniw stowarzyszenia, władz publicznych, związków zawodowych, w tym zwłaszcza Syndykatu Dziennikarzy Polskich i innych organizacji w zakresie ochrony zawodu dziennikarskiego, szkolenia zawodowego, kształtowania i monitorowania warunków zatrudnienia oraz rozwijania twórczości dziennikarzy
- reprezentowanie zrzeszonych dziennikarzy wobec władz publicznych, pracodawców i wydawców we wszystkich ważnych dla dziennikarzy sprawach
- prezentowanie stanowiska SDRP w toku prac legislacyjnych nad aktami prawnymi dotyczącymi zawodu dziennikarskiego i funkcjonowania mediów
- organizowanie działalności pomocowej, charytatywnej i samopomocy koleżeńskiej
- przynależność do międzynarodowych organizacji dziennikarzy oraz innych organizacji

§ 7

SDRP może wraz z innymi stowarzyszeniami lub innymi osobami prawnymi tworzyć związki stowarzyszeń.

§ 8

W razie naruszenia uprawnień i interesów dziennikarzy oraz dla realizacji postulatów zawartych w uchwałach organów statutowych, SDRP może, w sposób zgodny z przepisami prawa, podejmować akcje protestacyjne.

Rozdział III - Członkowie (ich prawa i obowiązki)

§ 9

Członkowie SDRP mogą być zwyczajni lub honorowi.
Członkami zwyczajnymi SDRP mogą być:
1. dziennikarze i prasoznawcy, obywatele polscy, których zasadniczym źródłem utrzymania jest wykonywanie od co najmniej dwóch lat pracy dziennikarskiej (lub prasoznawczej) w prasie, radiu i telewizji, a także dziennikarze emeryci i renciści
2. osoby legitymujące się działalnością publicystyczną, mimo iż praca dziennikarska nie stanowi dla nich zasadniczego środka utrzymania
3. rzecznicy prasowi. którzy spełniali przynajmniej warunki zapisane w pkt. 1 i 2
4. za zgodą Zarządu Głównego osoby, które przez 10 lat spełniały warunki zawarte w pkt. 1 i 2.

§ 10

O przyjęciu członka decyduje Zarząd Oddziału na wniosek zainteresowanego, poparty rekomendacją dwóch członków SDRP. W razie decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

§ 11

Krajowy Zjazd Delegatów może - na wniosek Zarządu Głównego - nadać godność Prezesa Honorowego długoletniemu Prezesowi SDRP.
Zarząd Główny na wniosek Prezydium może nadać godność członka honorowego SDRP za wybitne zasługi dla dziennikarstwa polskiego.
Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego prawa wyborczego do władz SDRP. Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek.

§ 12

Członkowie SDRP mają prawo do:
- czynnego i biernego prawa wyborczego
- korzystania ze świadczeń i pomocy SDRP
- posługiwania się legitymacją stowarzyszenia podczas wykonywania pracy dziennikarskiej.

§ 13

Obowiązkiem członków SDRP jest:
- postępowanie zgodnie ze Statutem, DKO, regulaminami i uchwałami SDRP
- branie czynnego udziału w pracach SDRP
- opłacanie składek członkowskich.

§ 14

Członkostwo wygasa wskutek:
1. śmierci
2. wystąpienia zgłoszonego na piśmie
3. skreślenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Oddziału z powodu niepłacenia składek określonych przez Zarząd Główny przez okres dłuższy niż rok, po uprzednim dwukrotnym pisemnym upomnieniu
4. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Dziennikarskiego
5. utraty zdolności do czynności prawnych
6. zaniechania działalności dziennikarskiej przy stażu krótszym niż 15 lat.

§ 15

1. Uchwalę o skreśleniu i ewentualnym reaktywowaniu praw członka podejmuje Zarząd Oddziału. Od uchwały służy zainteresowanemu odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od jej otrzymania. Od uchwały Zarządu Głównego przysługuje odwołanie do Zjazdu Delegatów.
2. Reaktywując członkostwo Zarząd Oddziału może zaliczyć do stażu członkowskiego okres poprzedniej przynależności do SDRP lub innego stowarzyszenia dziennikarskiego.

Rozdział IV - Władze SDRP

§ 16

1. Władzami naczelnymi stowarzyszenia są:
a) Zjazd Delegatów
b) Zarząd Główny
c) Główna Komisja Rewizyjna 
d) Naczelny Sąd Dziennikarski

2. Organem wykonawczym Zarządu Głównego jest Prezydium.
3. Statutowym organem Zarządu Głównego jest Główne Kolegium Rzeczników Dyscyplinarnych.
4. Organem wykonawczym Prezydium ZG jest Sekretariat.

§ 17

1. Terenowymi władzami SDRP są:
a) Walne Zebranie Oddziału 
b) Zarząd Oddziału
c) Komisja Rewizyjna Oddziału
d) Terenowy Sąd Dziennikarski.
2. Statutowymi organami terenowymi SDRP są Terenowe Kolegia Rzeczników Dyscyplinarnych. 
3. Organem wykonawczym Zarządu Oddziału jest Prezydium ZO.
4. Władzami Zespołu Starszych Dziennikarzy są:
a) Walne Zebranie Członków Zespołu
b) Zarząd Zespołu.

§ 18

1. Kadencja wszystkich władz SDRP wybranych przez Zjazd Delegatów i Walne Zebrania Oddziałów trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Tę samą funkcję we władzach naczelnych stowarzyszenia oraz zarządach oddziałów można pełnić jedynie przez dwie kolejne kadencje.
2. Członek SDRP nie może pełnić równocześnie więcej niż dwu funkcji we władzach SDRP.
3. Do władz wchodzą kandydujący na liście w kolejności otrzymanych głosów.
4. Na członków władz naczelnych mogą kandydować tylko delegaci na zjazd. Dopuszcza się kandydowanie do Naczelnego Sądu Dziennikarskiego do 50% osób spoza grona delegatów.
5. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze oddziałów odbywają się w I terminie z udziałem 50%
plus jeden członków, lub w II terminie z udziałem obecnych. Zebranie podejmuje uchwały
zwykłą większością głosów.

§ 19

Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu miesiąca od wyboru, a ich organów statutowych w ciągu dwóch miesięcy.

§ 20

1. Mandat członka władz wygasa w przypadku:
a) ustania przynależności do SDRP
b) zrzeczenia się mandatu
c) wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających pełnienie funkcji.
2. Członkowie władz SDRP mogą być odwołani z pełnionych funkcji w przypadku jeżeli:
- bez usprawiedliwienia nie uczestniczą w 3 kolejnych posiedzeniach danego organu
- bez ważnych przyczyn nie biorą udziału co najmniej przez 6 miesięcy w powierzonych im pracach danego organu.
3. Wygaśnięcie mandatu stwierdza oraz podejmuje decyzję o odwołaniu członka władz z pełnionych funkcji organ tych władz, którego członkiem jest zainteresowany. W przypadkach spornych decyzje podejmuje Naczelny Sąd Dziennikarski, do którego zainteresowanemu przysługuje odwołanie.
4. W przypadku ustąpienia członka władz w toku kadencji, skład osobowy tych władz (ZG, GKR, NSD) jest uzupełniany z listy wyborczej według kolejności otrzymanych głosów. Dokooptować można nie więcej niż 1/3 ogólnej liczby członków określonej Statutem.

§ 21

O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz SDRP zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w Statucie głosowanie jest jawne, chyba że 1/4 uprawnionych zażąda tajnego głosowania.

Rozdział V - Zjazd Delegatów

§ 22

Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą SDRP i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
- Zjazd Delegatów zwyczajny, sprawozdawczo-wyborczy, zwoływany jest przez Zarząd
Główny co 4 lata.
- Zjazd Delegatów zwyczajny, sprawozdawczy ,odbywa się w połowie kadencji.

§ 23

W Zjeździe Delegatów udział biorą z głosem stanowiącym delegaci wybrani w tajnym głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Oddziałów, proporcjonalnie do liczby członków. Proporcje ustala Zarząd Główny. W Zjeździe Delegatów uczestniczą bez prawa głosowania niebędący delegatami członkowie naczelnych władz SDRP, członkowie honorowi i zaproszeni goście.
Mandat delegata trwa przez okres kadencji władz.

§ 24

O miejscu i terminie oraz projekcie porządku dziennego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny zawiadamia delegatów i zarządy oddziałów z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
1. Szczegółowe przepisy wyborcze uchwala Zarząd Główny na zebraniu, na którym podejmuje uchwałę o rozpoczęciu kampanii sprawozdawczo-wyborczej SDRP, powołując równocześnie Komisję Zjazdową.
2. Każdy członek SDRP może zgłaszać wnioski na piśmie do Komisji Zjazdowej przynajmniej na 15 dni przed zjazdem. Wnioski zgłoszone po tym terminie zostaną rozpatrzone na Zjeździe Delegatów w trybie wolnych wniosków.

§ 25

Zjazd Delegatów władny jest podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania. Nie dotyczy to sytuacji określonej w § 70. Zjazd Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 26

Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy:
1. ustalenie głównych kierunków działania SDRP na okres kadencji
2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu Dziennikarskiego
3. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na zjazd przez naczelne i terenowe władze lub poszczególnych członków SDRP
4. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji
Rewizyjnej
5. uchwalenie Statutu Stowarzyszenia, Dziennikarskiego Kodeksu Obyczajowego oraz regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Dziennikarskiego, rzeczników dyscyplinarnych i Zjazdu Delegatów
6. nadawanie godności Prezesa Honorowego SDRP
7. Wybór władz naczelnych SDRP:
a) 20 członków Zarządu Głównego
b) 5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej
c) 7 członków Naczelnego Sądu Dziennikarskiego
8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu SDRP i przeznaczeniu jego majątku.

§ 27

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SDRP może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
a) z własnej inicjatywy Zarządu Głównego
b) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej
c) lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków SDRP.
2. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.

Rozdział VI - Zarząd Główny

§ 28

Zarząd Główny jako organ przedstawicielski jest najwyższą władzą SDRP w okresie między Zjazdami Delegatów i odpowiada za swoją pracę przed Zjazdem Delegatów.

§ 29

1. Zarząd Główny składa się z 20 członków wybranych na zjeździe oraz przewodniczących oddziałów stowarzyszenia.
2. W trakcie trwania kadencji Zarząd Główny odwołuje tych członków ZG, którzy przestali pełnić funkcję przewodniczących oddziałów i powołuje w ich miejsce - w skład ZG - nowych przewodniczących tych oddziałów.
3. Zarząd Główny zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w roku.

§ 30

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
l. reprezentowanie SDRP i działanie w jego imieniu.
2. uchwalanie planu dochodów i wydatków SDRP i wysokości składek członkowskich.
3. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości.
4. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych wraz z określeniem ich osobowości prawnej.
5. uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych dla Zjazdu Delegatów.
6. uchylanie uchwał Walnych Zebrań Oddziałów, jeżeli są one sprzeczne z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami ZG.
7. zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa lub Statutu. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału, Zarząd Główny powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swe funkcje do czasu wyboru nowego zarządu przez Walne Zebranie Oddziału.

§ 31

Zarząd Główny:
1. Wybiera i odwołuje w głosowaniu tajnym 5-osobowe Prezydium, w tym:
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza generalnego i skarbnika.
2. Wybiera i odwołuje przewodniczącego i członków Kolegium Rzeczników Dyscyplinarnych.
3. Powołuje na wniosek Prezydium Komitet Funduszu Pośmiertnego, na wniosek którego może określić wysokość składki przeznaczonej na ten fundusz oraz inne komisje lub komitety - zgodnie z potrzebami.
4. Podejmuje decyzje o przynależności do organizacji międzynarodowych.

§ 32

Do zadań Prezydium ZG SDRP, jako organu wykonawczego Zarządu Głównego, należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia. zgodnie z przyjętym przez ZG regulaminem Prezydium, a także z wytycznymi ZG - i pod jego kontrolą
2. reprezentowanie SDRP w zakresie przewidzianym przez regulamin Prezydium ZG, występowanie w obronie zawodowych praw dziennikarzy, a także spraw socjalno-bytowych aż do organizowania akcji protestacyjnych - w sytuacjach przewidzianych w § 8
4. powoływanie Kasy Samopomocy Koleżeńskiej.

§ 33

1. Prezydium ZG kieruje całokształtem spraw gospodarczych, zawieraniem związanych z tym umów, wykonuje plan dochodów i wydatków stowarzyszenia.
2. Prezydium powołuje i odwołuje pełnomocnika koordynującego działalność gospodarczą.
3. Prezydium zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.

Rozdział VII - Główna Komisja Rewizyjna

§ 34

1. Główna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym SDRP.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Członkowie GKR nie mogą pełnić innych funkcji we władzach SDRP
- szczegółowy zakres i tryb działania GKR określa regulamin przyjęty przez Zjazd Delegatów.

§ 35

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola wykonania uchwał Zjazdu Delegatów
2. kontrola całokształtu finansowo-gospodarczej działalności SDRP nie rzadziej niż jeden raz na 6 miesięcy
3. występowanie do Zarządu Głównego z uwagami i wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
4. przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Zjazdowi Delegatów oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu Głównego
5. ustalanie wytycznych do regulaminów komisji rewizyjnych wszystkich szczebli.

§ 36

Główna Komisja Rewizyjna uprawniona jest do wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Głównego o zmianę wysokości składki członkowskiej.

Rozdział VIII - Sądownictwo dziennikarskie

§ 37

Sądownictwo dziennikarskie jest dwuinstancyjne.

§ 38

Naczelny Sąd Dziennikarski składa się z 7 sędziów, którzy wybierają ze swego grona Prezydium w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.

§ 39

Naczelny Sąd Dziennikarski składa sprawozdania Zjazdowi Delegatów oraz przedstawia coroczne informacje Zarządowi Głównemu.

§ 40

Naczelny Sąd Dziennikarski:
1. Jako sąd drugiej instancji rozpoznaje odwołania od orzeczeń i opinii Terenowych Sądów Dziennikarskich.
2. Podejmuje uchwały co do wykładni przepisów i dokumentów stowarzyszenia.
3. Na wniosek zainteresowanego opiniuje (w zakresie związanym z pracą dziennikarską) dla potrzeb postępowania przed sądami powszechnymi, w postępowaniu administracyjnym, dyscyplinarnym lub pracowniczym.
4. Orzeka, na wniosek przewodniczącego NSD, o nieprzedawnieniu ścigania oraz wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej prawomocnym orzeczeniem Sądu Dziennikarskiego.
5. Nadzoruje orzecznictwo Terenowych Sądów Dziennikarskich.

§ 41

Terenowy Sąd Dziennikarski składa się z 3 do 7 sędziów wybieranych na walnych zebraniach oddziałów. Sąd wybiera spośród siebie Prezydium w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący i, o ile zachodzi potrzeba, sekretarz.

§ 42

Sąd Dziennikarski orzeka na podstawie Dzienikarskiego Kodeksu Obyczajowego, stosując Statut i Regulamin Sądownictwa Dziennikarskiego, następujące kary:
a) upomnienie
b) nagana
c) usunięcie ze stowarzyszenia.

§ 43

Sprawę do Sądu Dziennikarskiego może wnieść rzecznik dyscyplinarny i każdy zainteresowany. Sąd może polecić rzecznikowi wszczęcie postępowania. Może też wszcząć sprawę z własnej inicjatywy.

§ 44

Rzecznicy dyscyplinarni, wybrani przez Zarząd Główny, tworzą Główne Kolegium Rzeczników. Rzecznicy powołani po od 3 do 5 w oddziałach - tworzą Terenowe Kolegia Rzeczników.

§ 45

Uchwałę o zmianach w strukturze terytorialnej Sądów Terenowych podejmuje na plenarnym posiedzeniu Naczelny Sąd Dziennikarski.

§ 46

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień sędziów i rzeczników dyscyplinarnych oraz tryb postępowania przed sądami dziennikarskimi określa Regulamin Sądownictwa Dziennikarskiego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego.

§ 47

Sędzia dziennikarski lub rzecznik, przeciwko któremu wszczęto postępowanie dyscyplinarne, zostaje zawieszony w pełnieniu funkcji Prawomocne orzeczenie kary (z wyłączeniem upomnienia) powoduje odwołanie ukaranego sędziego lub rzecznika.

Rozdział IX - Oddziały stowarzyszenia

§ 48

Oddziały stowarzyszenia działają na terenie całego kraju

§ 49

1. Zarząd Główny może w drodze uchwały powołać, połączyć lub zlikwidować oddział SDRP.
2. Do powołania oddziału wymagana jest liczba co najmniej 50 członków SDRP pracujących na danym terenie.
3. W uchwale o powołaniu lub połączeniu oddziałów określa się siedzibę władz oddziału, teren jego działalności.

§ 50

Do zadań Walnego Zebrania Oddziału należy:
1. udzielenie lub nieudzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi po wysłuchaniu jego sprawozdania oraz sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej
2. wysłuchanie informacji Terenowego Sądu Dziennikarskiego
3. uchwalenie wytycznych całokształtu działalności oddziału
4. wybór Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Terenowego Sądu Dziennikarskiego, przewodniczącego Terenowego Kolegium Rzeczników Dyscyplinarnych, wybór delegatów na Zjazd Delegatów
5. rozpatrzenie wniosków, które mają być zgłoszone na Zjazd Delegatów.

§ 51

Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału co 4 lata. Termin Walnego Zebrania wraz z porządkiem dziennym podaje się do wiadomości członków na 10 dni wcześniej.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału. Ponadto zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne zebranie w ciągu 14 dni na żądanie Prezydium Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej bądź na pisemne żądanie co najmniej 1/5 członków oddziału.
3. Jeżeli ze względu na dużą liczbę członków oddziału nie ma możliwości odbycia Walnego Zebrania w pełnym składzie członków, Zarząd Oddziału może podjąć uchwałę o zebraniach w grupach środowiskowych - wybierających delegatów na Walne Zebranie. Prawo do głosowania nad uchwałami i czynne prawo wyborcze posiadają w takim przypadku wyłącznie delegaci wybrani w grupach środowiskowych w głosowaniu tajnym i proporcjonalnym do liczby członków. Proporcje ustala uchwałą Zarząd Oddziału. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu wraz z udziałem w dyskusji, a także bierne prawo wyborcze, posiada każdy członek oddziału.

§ 52

1. Maksymalną liczbę członków Zarządu Oddziału ustala Walne Zebranie Oddziału.
2. W skład Zarządu Oddziału wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik

§ 53

Zarząd Oddziału ma prawo, zgodnie z delegacją Zarządu Głównego, a pod nadzorem sekretarza generalnego, prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na podstawie odrębnych zezwoleń. W przypadku uzyskania przez oddział osobowości prawnej, Zarząd Oddziału ponosi całkowitą odpowiedzialność za podejmowane decyzje w ramach prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej.
2. Zarząd Oddziału, z upoważnienia Zarządu Głównego, a pod nadzorem sekretarza generalnego, zarządza wydzielonym majątkiem SDRP, w szczególności w sprawach bieżącej gospodarki finansowej.
3. Zarząd co dwa lata zwołuje zebranie członków oddziału, na którym składa informacje ze swojej działalności; do informacji ustosunkowuje się Komisja Rewizyjna. W dużych oddziałach zebrania odbywają się w środowiskach.
4. Zarząd powołuje rzeczników dyscyplinarnych.
5. Na posiedzenia Zarządu Oddziału są zapraszani przedstawiciele Komisji Rewizyjnej, Terenowego Sądu Dziennikarskiego oraz Kolegium Rzeczników.
6. Zakres uprawnień i obowiązków Prezydium Zarządu Oddziału określa Zarząd Oddziału.

§ 54

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do kontroli całokształtu działalności oddziału, zwłaszcza jego działalności finansowo-gospodarczej, co najmniej jeden raz na 6 miesięcy.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 do 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach oddziału.
4. Szczegółowy zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej Oddziału określa regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 55

W przypadku ustąpienia członka władz oddziału w toku kadencji stosuje się § 20 ust. 4 odpowiednio.

Rozdział X - Kluby Twórcze

§ 56

Podstawową formą urzeczywistnienia przez SDRP zadań wynikających z twórczego charakteru organizacji i różnorodności dziennikarzy jest działalność Klubów Twórczych.

§ 57

Kluby Twórcze mają charakter otwarty dla wszystkich dziennikarzy, członków SDRP i zaproszonych gości.

§ 58

Zadaniem Klubów Twórczych jest:
a) rozwijanie różnych form twórczości dziennikarskiej, stwarzanie swym członkom warunków dla wzbogacania wiedzy z danego zakresu przez wymianę doświadczeń zawodowych, organizowanie dyskusji problemowych i warsztatowych, a także konferencji, sympozjów, wyjazdów terenowych i zagranicznych itp.
b) prowadzenie, we współpracy z instytucjami zajmującymi się kształceniem i doszkalaniem dziennikarzy, szkolenia problemowego i warsztatowego.

§ 59

1. Kluby Twórcze mogą mieć charakter ogólnopolski i terenowy. Tworzone przez grupy dziennikarzy za zgodą Zarządu Głównego (kluby o charakterze ogólnopolskim) i za zgodą Zarządu Oddziału (kluby terenowe) są jednostkami regulaminowymi.
2. W miarę potrzeby kluby mogą powoływać sekcje problemowe oraz terenowe. Działalność klubów określa regulamin.
3. Pracą klubu kieruje zarząd wybrany na walnym zebraniu członków klubów.
4. Kluby są samodzielne, mogą stanowić zasady działania, system wyborczy wedle woli swych członków.

Rozdział XI - Zespoły

§ 60

Dziennikarze mogą grupować się w koła redakcyjne, zespoły międzyredakcyjne, środowiskowe lub terenowe. Udział w kołach i zespołach jest dobrowolny, a ich działalność koordynują zarządy oddziałów. Wybrani przez koła lub zespoły delegaci, o których mowa w § 51, mogą uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Oddziału.

§ 61

1. Dziennikarze, członkowie SDRP, po przejściu na emeryturę lub rentę mogą tworzyć Zespoły Starszych Dziennikarzy. Decyzję o ich powołaniu podejmują zarządy oddziałów. Przynależność do ZSD jest dobrowolna.
2. Pracą zespołu kieruje zarząd, wybrany na pierwszym zebraniu zespołu. Przewodniczący zarządu reprezentuje Zespół Starszych Dziennikarzy wobec wszystkich władz SDRP. 
3. Regulamin Zespołów Starszych Dziennikarzy określa zasady działalności zespołów oraz Rady, a także jej skład, sposób wyboru i kompetencje.

Rozdział XII - Fundusze stowarzyszenia

§ 62

Na fundusze składają się:
a) składki członkowskie,
b) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez SDRP służącej realizacji celów statutowych na podstawie odrębnych zezwoleń,
c) dywidendy z udziałów w spółkach,
d) dochody z nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu SDRP,
e) dotacje i subwencje osób fizycznych i prawnych,
f) darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych,
g) wpływy z działalności statutowej.

§ 63

Działalność finansowa stowarzyszenia opiera się o uchwalony przez ZG na każdy rok kalendarzowy plan dochodów i wydatków SDRP. Koszty funkcjonowania struktury Zarządu Głównego pokrywane są ze składek oddziałów na podstawie uchwały zjazdu.

§ 64

Fundusz Pośmiertny tworzą składki członkowskie, niepodjęte kwoty zasiłków pośmiertnych oraz wszelkie nadzwyczajne wpłaty przeznaczone na ten cel. Uczestnikami Funduszu Pośmiertnego są wszyscy członkowie stowarzyszenia. Członkami funduszu mogą być także dziennikarze niezrzeszeni w SDRP, którzy w przeszłości wpłacali składkę na Fundusz Pośmiertny. Funduszem Pośmiertnym zarządza Komitet Funduszu Pośmiertnego na podstawie regulaminu, uchwalonego przez Zarząd Główny. Komitet składa się z 7 członków.

§ 65

W miarę potrzeb Zarząd Główny powołuje na wniosek Prezydium ZG inne fundusze celowe i ich 2-5-osobowe zarządy.

§ 66

Kluby twórcze oraz ich sekcje mają prawo do dysponowania funduszami powstałymi ze źródeł innych niż dotacje Zarządu Głównego. Skarbnik oraz Komisja Rewizyjna mają obowiązek kontroli gospodarowania tymi funduszami.

§ 67

Wszelkie akty prawne wiążące stowarzyszenie pod względem finansowym oraz dokumenty obrotu pieniężnego podpisują w Zarządzie Głównym przewodniczący ZG (wiceprzewodniczący) albo sekretarz generalny oraz skarbnik; w Zarządzie Oddziału - przewodniczący lub wiceprzewodniczący oraz skarbnik oddziału.
Uprawnienia te mogą być przenoszone odpowiednio przez Prezydium ZG SDRP lub Zarząd Oddziału na inne osoby w zakresie powierzonych im funkcji.

§ 68

1. Za zarządzanie majątkiem odpowiedzialność ponosi Zarząd Główny SDRP. W imieniu Zarządu Głównego występuje sekretarz generalny i skarbnik ZG.
2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest łączne działanie sekretarza generalnego ZG SDRP i skarbnika ZG SDRP. W przypadku niemożności podjęcia wspomnianych czynności przez jedną z wymienionych osób wymagane jest łączne działanie co najmniej dwóch upełnomocnionych osób ze składu Prezydium ZG, w tym sekretarza generalnego ZG SDRP lub skarbnika ZG SDRP.

Rozdział XIII - Zmiana Statutu i rozwiązanie SDRP

§ 69

Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Zjazd Delegatów większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.

§ 70

1. Rozwiązanie SDRP może nastąpić na podstawie uchwały Zjazdu Delegatów, powziętej większością co najmniej 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu SDRP określi również cel, na jaki ma być przeznaczony majątek stowarzyszenia.

Warszawa, marzec 2004


Dziennikarski Kodeks Obyczajowy

     Kodeks Etyki Dziennikarzy jest zbiorem zasadniczym norm etycznych, które obowiązują dziennikarzy, członków Stowarzyszenia, w ich pracy i działaniu zawodowym.

I.

     Podstawowym obowiązkiem etycznym dziennikarza jest poszukiwanie i publikowanie prawdy. Niedozwolone jest manipulowanie faktami. Komentarz własny czy hipotezy autora powinny być wyraźnie oddzielone od informacji. W sytuacjach konfliktowych obowiązuje szczególna staranność w dotarciu do źródeł informacji wszystkich stron sporu. W razie trudności dotarcia do jednej ze stron sporu obowiązuje stwierdzenie, iż są to dane częściowe.
Autor zobowiązany jest do sprostowania z własnej inicjatywy, gdy informacja okazuje się fałszywa lub nieścisła.
Żaden motyw, żadne naciski czy inspiracje nie usprawiedliwiają podania fałszywych czy niesprawdzonych informacji.

II.

     Obowiązkiem dziennikarza jest zachowanie i ochrona tajemnicy zawodowej, gdy informator zastrzega swą anonimowość.

III.

     Ochrona dóbr osobistych nie może być naruszana. Dopuszcza się natomiast informacje o prywatności życia osób pełniących funkcje publiczne, lub gdy osoba sama swą prywatność wprowadza do życia publicznego. Niedopuszczalne jest: używanie słów obelżywych, które godzą w godność człowieka; stawianie zarzutów, które go poniżają w opinii publicznej, narażają na utratę zaufania; stosowanie szantażu.

IV.

     Przesądzanie o winie oskarżonego przed prawomocnym wyrokiem sądu jest niedopuszczalne.

V.

     Obowiązuje bezwzględny zakaz publikacji głoszących propagandę wojny, przemocy, gwałtu oraz naruszających uczucia religijne i osób niewierzących, uczucia narodowe, prawa człowieka, odrębności kulturowe, propagujących pornografię.

VI.

     Celem ochrony dziennikarza przed utratą niezależności zawodowej nie wolno: przyjmować korzyści dla siebie lub rodziny za zamieszczenie lub niezamieszczenie materiału dziennikarskiego na wniosek lub prośbę zainteresowanego. Niedopuszczalne jest zamieszczanie materiałów o charakterze kryptoreklamy.

VII.

     Ochrona prawa autorskiego jest istotną normą etyczną. Plagiat jawny lub ukryty, wewnętrzny i zewnętrzny jest niedopuszczalnym naruszaniem tej normy. Dotyczy to tak utworu dziennikarza, jak i osoby o innym zawodzie. Pod ochroną są tytuły autorskie. Nie wolno dokonywać przeróbek tekstów oraz korzystać z materiałów i utworów bez zgody ich autorów czy też z cudzego autorskiego pomysłu dziennikarskiego.

VIII.

     Obowiązuje zakaz działania, które powoduje szkodę zawodową innego kolegi dziennikarza oraz stanowi nielojalność zawodową. Niedopuszczalne są złośliwe utrudnienia publikacji dziennikarskiej przez innego dziennikarza.

IX.

     Naganne jest wykonywanie polecenia służbowego, jeśli jego realizacja narusza etyczne normy zawodu dziennikarskiego.

X.

     Naruszenie statutu, które naraża SDRP na straty i szkody, podlega ocenie sądownictwa dziennikarskiego.

XI.

     Niedopuszczalne są zachowania lub działalność dyskredytujące zawód dziennikarski bądź przynoszące ujmę dobremu imieniu dziennikarstwa.

XII.

     Za nieprzestrzeganie DKO odpowiada rzeczywisty sprawca. A gdy jest on nieznany, lub gdy redakcja nie chce ujawnić rzeczywistego sprawcy, odpowiada ta osoba, która zatwierdziła materiał do publikacji (emisji).

XIII.

     Czyn niezgodny z DKO ulega przedawnieniu po pięciu latach od jego ujawnienia, chyba że NSD w szczególnej sprawie postanowi inaczej.

XIV.

     Wszystkie wątpliwości dotyczące interpretacji norm DKO rozstrzyga na mocy swej uchwały Naczelny Sąd Dziennikarski.

XV.

     Za nieprzestrzeganie zasad i norm DKO, a także w uchwalonych środowiskowych regulaminach etycznych, właściwy sąd dziennikarski orzeka kary w zależności od stopnia popełnionego wykroczenia i uznania winy - od upomnienia, przez naganę, zawieszenia w prawach od 3 miesięcy do 2 lat po usunięcie ze Stowarzyszenia. Wszystkie prawomocne orzeczenia sądu o zawieszeniu lub usunięciu będą publikowane w Biuletynie lub innym wydawnictwie SDRP.

______________________________
Stowarzyszenie Dziennikarzy RP - Dolny Śląsk
Podwale 62, 50-010 Wrocław, tel./tel 48-71 341 87 60
Konto: nieaktualne o/Wrocław nieaktualne
sdrp.wroc@interia.pl