SKUTECZNA WSPÓŁPRACA I REALNA POMOC

Uczestników spotkania oraz zaproszonych gości powitał właśnie Krzysztof Majer, a następnie przedstawił program spotkania, które w całości poświęcone było ocenie współdziałania wymienionych związków i stowarzyszeń w minionym roku oraz przyjęciu planu współpracy na rok bieżący. W kwestiach programowych wypowiadali się między innymi Wojciech Olenderek – wiceprezes Związku Inwalidów Wojennych RP i jednocześnie prezes Zarządu Okręgowego tego Związku we Wrocławiu, Bogumił Duczmalewski – prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Władysław Tkaczew – prezes Zarządu Okręgu Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Jerzy Lesicki – prezes Koła nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Ryszard Woźniak – przedstawiciel Zrzeszenia Weteranów Działań poza Granicami Państwa i Kazimierz Wilk – prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Wszyscy mówcy podkreślali duże zaangażowanie władz samorządowych Wrocławia i osobiście prezydenta miasta Jacka Sutryka oraz dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Doroty Feliks i wicedyrektor Departamentu Prezydenta Wrocławia Marzeny Szymanek we wsparcie organizacyjne a także finansowe działalności większości związków i stowarzyszeń. Tę wszechstronną pomoc akcentowali przede wszystkim reprezentanci Związku Inwalidów Wojennych RP, Zrzeszenia Weteranów Działań poza Granicam i Państwa, ale nie tylko. Zwracano również uwagę na skuteczność działania władz samorządowych Wrocławia w czasie pandemii oraz w zakresie udzielania pomocy ukraińskim uchodźcom po agresji putinowskiej Rosji na ich kraj. Jednocześnie mówcy apelowali do prezydenta Sutryka o ich wsparcie przy pozyskaniu pomieszczenia przeznaczonego na spotkania tychże organizacji oraz zapewniające możliwość archiwizowania ich dokumentacji, bowiem zarządy niektórych spośród nich mają siedziby w prywatnych mieszkaniach. Proszono również o wyznaczenie pracownika samorządowego odpowiedzialnego za kontakty z tymi organizacjami.

Prowadzący spotkanie Krzysztof Majer udekorował prezydenta Sutryka Krzyżem Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP, Jerzy Lesicki wręczył proporzec Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, a reprezentujący Związek Inwalidów Wojennych Jan Jeż przekazał prezydentowi komplet dziesięciu tomików własnej twórczości satyrycznej.

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał prezydent Jacek Sutryk, dziękując za zaproszenie na spotkanie oraz za wysoką ocenę pracy władz samorządowych miasta. Stwierdził, że jako wspólnota mieszkańców miasto odniosło wiele ewidentnych sukcesów i dzień po dniu przywracana jest normalność jego funkcjonowania. Poinformował również, że zgłosił swoją kandydaturę na prezydenta miasta w najbliższych wyborach samorządowych z własnego komitetu wyborczego, bowiem jego partią jest Wrocław wraz ze swoimi mieszkańcami. Zapewnił również, że przyjmuje do realizacji wszystkie zgłoszone postulaty, jeżeli oczywiście wyborcy – mieszkańcy Wrocławia mu na to pozwolą.

Druga część spotkania odbyła się już bez udziału reprezentantów władz samorządowych i miała charakter czysto roboczy. Omówiono i przyjęto plan pracy na bieżący rok, dokonano szczegółowych uzgodnień dotyczących niektórych przedsięwzięć, ustalono sposoby wzajemnego konsultowania się oraz powierzono kierownictwo Porozumienia na najbliższy rok Krzysztofowi Majerowi.

Jan Stanisław Jeż