MOJA DZIENNIKARSKA PRZYGODA

Konkurs na wspomnienia

Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk zaprasza dolnośląskich dziennikarzy do udziału w konkursie na wspomnienia pod hasłem „MOJA DZIENNIKARSKA PRZYGODA”.

Prace konkursowe będą przyjmowane do 31 października 2022 roku. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Dolnośląskiej Wieczerzy Wigilijnej w grudniu 2022 roku.

Regulamin konkursu na wspomnienia pod hasłem

Moja dziennikarska przygoda”

1. Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk, zwany dalej organizatorem, ogłasza konkurs na wspomnienia pod hasłem „Moja dziennikarska przygoda”.

2. W konkursie mogą wziąć udział aktualni i byli dolnośląscy dziennikarze zrzeszeni lub niezrzeszeni w dziennikarskich stowarzyszeniach oraz dziennikarscy korespondenci.

3. Na konkurs mogą być złożone prace dotychczas nigdzie niepublikowane.

4. Jeden autor może złożyć jedną pracę w języku polskim, podpisaną imieniem i nazwiskiem wraz z danymi kontaktowymi. 

5. Prace napisane w dowolnej formie, nieprzekraczające pięciu stron wydruku komputerowego (formatu A4, 9000 znaków) należy w terminie do 31 października 2022 roku przesłać elektronicznie pod adresem organizatora (sdrp.wroc@interia.pl) lub złożyć w biurze SDRP Dolny Śląsk, Podwale 62A, pokój 311. Do pracy konkursowej może być dołączonych do pięciu fotografii.

6. Dostarczenie pracy na konkurs równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Wysłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Prace oceni komisja konkursowa w składzie 3–5 osób powołana przez organizatora. Członek komisji konkursowej nie może brać udziału w konkursie. Decyzje komisji konkursowej są niepodważalne i ostateczne.

9. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Dziennikarskiej Wieczerzy Wigilijnej w grudniu 2022 roku. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. 

11. Organizator przewiduje następujące uhonorowanie laureatów konkursu: 

a) Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zamieszczone na portalu organizatora oraz opublikowane na łamach „Odrodzonego Słowa Polskiego”, a ich autorzy otrzymają dyplomy.
b) Autorzy trzech najlepszych prac zostaną zaproszeni na Dziennikarską Wieczerzę Wigilijną, podczas której oprócz dyplomów wręczone im zostaną okolicznościowe nagrody rzeczowe.

12. Decyzje w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem podejmuje organizator.