Europejska Federacja Dziennikarzy dziękuje

Twierdzi również, że nie może to skutkować dostępem do źródeł dziennikarskich, co uważamy za całkowicie nierealistyczne. Sprawozdawczyni Ramona Strugariu mówi, że tylko dzięki tym bardzo konkretnym wyjątkom i związanym z nimi zabezpieczeniom mogła znaleźć większość, co – jak mówi – będzie pomocne w zbliżających się negocjacjach trójstronnych z Radą. Dziękujemy za całe wsparcie w naszej kampanii na rzecz całkowitego zakazu oprogramowania szpiegującego, EFJ wraz z 80 innymi organizacjami, w tym ETUC, walczyliśmy.

Będą państwo pamiętać, że tekst Rady zawiera nowe wyłączenie dotyczące bezpieczeństwa narodowego oprócz bardzo długiej listy wyjątków, całkowicie dla nas nie do przyjęcia. Zobacz:

W najbliższych dniach będziemy dyskutować, jak przekonać państwa członkowskie, by przynajmniej zaakceptowały stanowisko PE. Będzie to bardzo trudne i będziemy potrzebować państwa wkładu w tej sprawie. Skonsultujemy się również z Komisją Europejską, która pragnie doprowadzić do jego przyjęcia.

Musimy powiedzieć, że w tekście takim, jakim jest on zapisany w tekście Rady, dziennikarze nie byliby wystarczająco chronieni. „Przegraliśmy” bitwę o absolutny zakaz oprogramowania szpiegującego, ale nie możemy przegrać kolejnej bitwy.

Jesteśmy zadowoleni z:

  • Artykuł 5 dotyczący mediów publicznych. Zawiera solidne zabezpieczenia, które powinny wzmocnić niezależność i autonomię PSM, w tym odpowiednie, stabilne i przewidywalne finansowanie, a także budujące poszanowanie i wolność niezależności redakcyjnej. Na przykład „3a. Państwa członkowskie wyznaczają niezależny organ lub ustanawiają niezależne procedury określania potrzeb finansowych odpowiednich dla dostawców mediów publicznych zgodnie z ust. 3. Państwa członkowskie zapewniają zagwarantowanie niezależnej kontroli sądowej. Procedura mianowania niezależnego organu, o której mowa w akapicie pierwszym, lub ustanowione procedury, o których mowa w tym akapicie, muszą być przewidywalne, przejrzyste, niezależne, bezstronne i niedyskryminacyjne oraz opierać się na obiektywnych i proporcjonalnych kryteriach określonych wcześniej w prawie krajowym. jest wliczony w cenę.
  • Art. 6.1-6.3 i art. 24: Przejrzystość własności mediów i finansowania przez państwo: tekst został znacznie ulepszony, bardziej szczegółowy, obejmuje europejską bazę danych. Wymóg przejrzystości własności musi mieć zastosowanie do wszystkich dostawców usług i platform internetowych, niezależnie od ich wielkości. Pełna obowiązkowa przejrzystość w zakresie dystrybucji funduszy reklamowych finansowanych przez państwo.
  • Artykuł 6.2 Niezależność mediów: poprawiono przepis art. 6 ust. 2 wraz z niektórymi motywami.
  • Artykuł 11: Współpraca z bardziej niezależną radą: potrzeba konsultacji z ekspertami zewnętrznymi, w tym związkami zawodowymi, organizacjami dziennikarskimi itp. (poprawka 31).
  • Artykuł 8-13: Niezależność rady od Komisji Europejskiej;
  • Artykuł 17: EFJ opowiada się za przywilejem medialnym/dziennikarskim w brzmieniu przyjętym.
  • Artykuł 21: Z zadowoleniem przyjmujemy test pluralizmu mediów w EMFA, chociaż z zadowoleniem przyjęlibyśmy ocenę ex post koncentracji wpływającą na rynki medfai.

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, proszę do mnie odezwać. I proszę, teraz nadszedł czas, aby lobbować przeciwko artykułowi 4 sformułowanemu w Radzie. Więcej informacji pojawi się w odpowiednim czasie.

Prezydencja hiszpańska ogłosiła, że zamierza wypracować wspólne stanowisko do listopada. Mamy pewne wątpliwości.

Renate Schroeder
Źródło: Portal Zarządu Głównego SDRP

(dziennikarzerp.org.pl)