DZIENNIKARZE MONITORUJĄ FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021–20227
– Ireneusz Michał Hyra – członek Komitetu Monitorującego
– Emilia Piecuch – zastępca członka Komitetu Monitorującego

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021–2027
– Ireneusz Michał Hyra – członek Komitetu Monitorującego
– Rafał Kowalik – zastępca członka Komitetu Monitorującego

Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021–2027
– Ireneusz Michał Hyra – członek Komitetu Monitorującego
– Irena Hamerska – zastępca członka Komitetu Monitorującego

Fundusze Euroepejskie dla Małopolski na lata 2021–2027
– Eliza Voss – członkini Komitetu Monitorującego
– Ireneusz Michał Hyra – zastępca członkini Komitetu Monitorującego
(Stowarzyszenie reprezentowane przez Safe Next Generation – Bezpieczne Pokolenie Obywatelskie)

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Mazur na lata 2021–2023
– Ireneusz Michał Hyra – członek Komitetu Monitorującego
– Zbigniew Kołpacki – zastępca członka Komitetu Monitorującego

Zarząd Stowarzyszenia złożył równiez wnioski do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w celu ustanowienia przedstawicieli Stowarzyszenia jako Obserwatora w programach krajowych: Nowoczesna Gospodarka i Rozwój Cyfrowy.

Co to jest Komitet Monitorujący?

Komitet Monitorujący działa jako niezależny organ pełniący funkcje doradczo-opiniodawcze, powoływany jest przez Instytucję Zarządzającą. W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz organizacji spoza administracji (w tym przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych, partnerzy społeczni). W pracach Komitetu Monitorującego biorą udział również przedstawiciele Komisji Europejskiej pełniąc funkcję doradczą. Ponadto, w posiedzeniach mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów reprezentanci innych instytucji.

Do najważniejszych kompetencji komitetu należy w szczególności:

  • systematyczny przegląd wdrażania programu w kontekście realizacji celów pośrednich i końcowych,
  • analizowanie wszelkich kwestii mających wpływ na wykonanie programu,
  • konsultowanie i analizowanie zmian programu proponowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz innych,
  • prezentowanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji Programu, jak również monitorowanie działań podjętych w ich następstwie,
  • promowanie zasady partnerstwa.

Realizując zadania Komitet Monitorujący zatwierdza:

  • metodykę i kryteria wyboru projektów,
  • r oczne i końcowe sprawozdania z wdrażania Programu,
  • plan ewaluacji dla programu i wszelkie jego zmiany,
  • strategię komunikacji dla programu i wszelkie jej zmiany,
  • propozycje dotyczące zmian Programu.

Komitet Monitorujący może powoływać stałe grupy robocze, poświęcone w szczególności wybranym kwestiom z zakresu realizacji programu (np. poprawy sytuacji na rynku pracy czy dostosowania edukacji do potrzeb biznesu) oraz do monitorowania działań o charakterze horyzontalnym. W celu rozwiązania skomplikowanych merytorycznie zagadnień, Komitet może skorzystać z opinii niezależnych ekspertów lub z usług innych wyspecjalizowanych instytucji, dokonując zlecenia prac w tym zakresie.

Powiązane artykuły:

Źródło: Portal ZG SDRP

(dziennikarzerp.org.pl)